Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Läs igenom villkoren innan du genomför köpet.

Följande villkor tillämpas för köp av  enkel- och periodbiljetter via Länstrafiken Örebros app. Länstrafiken är en del av Region Örebro län och nämns i villkoren som Länstrafiken Örebro.

Köp- och användarvillkor för appen
 • 1. Parter

  Dessa villkor gäller för dig som använder appen och/eller registrerar dig och köper biljett hos Region Örebro län via Länstrafiken. Du som kund benämns i villkoren som du, dig, din, kund eller kunden. Region Örebro län benämns i villkoren som Länstrafiken. 

 • 2. Bekräftelse

  Genom att du använder och/eller registrerar betalsätt i appen godkänner du Länstrafikens Användar- och köpvillkor och samtycker till att för tjänsten nödvändiga personuppgifter om dig registreras. När du genomför köp av biljett uppstår ett bindande avtal mellan dig och Länstrafiken. Vid mottagen beställning skickas automatiskt en bekräftelse till dig i form av en biljett vilken även gäller som färdbevis på resan. Länstrafiken förbehåller sig rätten att vägra leverans av biljett om köp av biljett sker i strid med dessa Användar- och köpvillkor.

 • 3. Kundens ansvar

  Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Länstrafikens app och vid köp av biljett.

  Biljetterna är inte personliga, men kopplade till Kundens App. 

  Du uppmanas att använda lösenord till din mobiltelefon för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon.

  Vid förlust av mobiltelefon med nummer som är registrerat i Länstrafikens app för köp av biljett, är det du som ansvarar för att meddela sådan förlust till respektive betalningstjänst för spärr av valt betalmedel. Har du valt faktura kontaktar du Klarna, har du valt kort så kontaktar du din bank. 

 • 4. Länstrafikens ansvar

  Länstrafikens åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda appen och dess biljettalternativ på de villkor som anges i dessa Användar- och köpvillkor.

  Länstrafiken ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför Länstrafikens omedelbara kontroll, mer än vad som omfattas av Länstrafikens förseningsersättning. Länstrafiken ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredje part och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av app och biljett.

  Länstrafiken lämnar inga garantier att du alltid kan använda appen. Länstrafiken har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i tjänsten som Länstrafiken görs medvetet om.

  Länstrafiken tillhandahåller app och biljettjänsten utan kostnad för dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot Länstrafiken än de som uttryckligen anges i dessa Användar- och köpvillkor.

  Underleverantör kan anlitas av Länstrafiken. Det kan till exempel gälla administration av den tekniska plattform där registrering sker, administration av kreditprövning och kreditspärr, fakturering och kundservice. Länstrafikens fordran mot dig kan komma att överlåtas.

 • 5. Priser

  Länstrafikens priser anges inklusive moms. För aktuella priser, se Länstrafikens webbplats. 

 • 6. Registrera uppgifter för automatisk debitering

  För att kunna köpa en biljett måste registrering ske där ett val av betalsätt görs. Registreringen kan göras innan köp av biljett eller i samband med köp av biljett. Registreringen utförs direkt i appen. 

  Du kan betala med Swish, kort eller faktura via Klarna Payment. När du har ett sparat betalsätt kan du enkelt göra nästa köp. Dina sparade betalsätt gäller också hos vissa andra kollektivtrafikbolag. Dessa finns under ”Res i annat län” i appen. 

  Alt 1: Betalning mot faktura via Klarna

  Fakturan kommer att levereras till den person, vars telefonnummer anges vid registrering. Fakturan skickas månadsvis. Har inget köp utförts under den aktuella månaden så kommer ingen faktura ställas ut. För ytterligare information, se Klarnas villkor (länk finns i appen).

  Alt 2: Betalning med Visa/MasterCard

  Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid registrering med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVV-/CVC-koden. Vid köp av biljett med kort som betalningsmedel så genereras automatiskt en korttransaktion motsvarande kostnaden för din biljett. Det enda du behöver ange vid återkommande köp är CVV-/CVC-koden. Vid köp hos mer än ett kollektivtrafikbolag belastas kortet på samma sätt som vid köp hos Länstrafiken.  

  Alt 3: Betalning med Swish

  Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Swish-appen öppnas automatiskt på din mobila enhet och sedan godkänner du betalningen via ditt Mobila Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish och de bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar dina personuppgifter, i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen kan du läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.swish.nu. Du kan också kontakta din bank för mer information. 

 • 7. Kreditkontroll

  Klarna kan komma att genomföra kontroll av din betalningsförmåga när du som Kund registrerar betalsättet faktura för att kunna beställa och betala biljett. För ytterligare information, se Klarnas villkor (länk finns i Appen).

 • 8. Ångerrätt

  Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av enkelbiljett inte medför någon ångerrätt. Vid köp av periodbiljett gäller andra regler.

 • 9. Missbruk och Spärr av tjänster

  Länstrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Länstrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Länstrafikens, kunds eller andra parters intressen. 

  Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk rapporteras utan undantag till polismyndigheten.

  Tjänsten kan även spärras om du inte betalar dina fakturor i tid.

 • 10. Säkerhet

  Kortuppgifterna processas och lagras säkert i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). För säkerhet kring betalning med faktura hänvisar vi till Klarna.

 • 11. Användarlicens

  Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor. appen och tjänsten biljett får inte användas för andra ändamål.

  Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användar- och Köpvillkor.

 • 12. Personuppgifter

  För användning av Appen och tjänsten biljett i appen och därigenom tillgängliggjorda tjänster kan du komma att behöva lämna personuppgifter. Användaruppgifter kan komma genereras genom din användning av appen och tjänsten biljett, t.ex. logguppgifter, resehistorik och betalningshistorik. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla personliga tjänster. 

  När du registrerar ditt betalsätt samtycker du till att det i förekommande fall görs en kreditprövning och att underleverantörer får del av de personuppgifter du lämnat vid registreringen, samt att de får information om att du i förekommande fall spärrats från nya köp.   

  Dina personuppgifter behandlas för att administrera och fullgöra Länstrafikens uppdrag och avtal med dig och för att vidta åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Personuppgifter kan även behandlas för att Länstrafiken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och/eller riskhantering.

  Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till de kollektivtrafikbolag som tillhandahåller appen och tjänsten biljett i mobilen och däri tillgängliggjorda tjänster samt till myndigheter om skyldighet att göra det enligt lag föreligger. Personuppgifter kan också lämnas ut till en eventuell förvärvare av fordran.

  Länstrafiken och dess underleverantörer förpliktar sig att behandla uppgifterna i enlighet med GDPR, att rätta felaktiga uppgifter och att gallra uppgifter som inte behövs. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter Länstrafiken behandlar om dig. Vill du ha denna information ska du inkomma med en skriftlig, personligen undertecknad, begäran. Du har även rätt att när som helst begära att uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättas samt att skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring.

  Genom användning av appen och tjänsten biljett i appen godkänner du den behandling av personuppgifter som anges i dessa Användar- och Köpvillkor.

  För den insamling av personuppgifter som sker i samband med registrering av tjänsten biljett i appen är Länstrafiken personuppgiftsansvarig. De uppgifter som samlas in och genereras används för att möjliggöra registreringen och för att generera statistik avseende användning av tjänsten biljett. 

  Vid köp och vid användning av andra tjänster från ett kollektivtrafikbolag med användning av appen och tjänsten biljett i appen är det respektive kollektivtrafikbolag som är personuppgiftsansvarig för den behandling som kommer till stånd därigenom. Ytterligare information om kollektivtrafikbolagets behandling av dina personuppgifter kan komma att anges av respektive kollektivtrafikbolag.

  Vid betalning är Länstrafiken fortfarande personuppgiftsansvarig för den behandling som kommer till stånd därigenom, om inte annat anges särskilt av aktuell betalningsförmedlare i villkor tillämpliga mellan dig och dem. Vid en eventuell överlåtelse av fordran blir förvärvaren personuppgiftsansvarig för de uppgifter förvärvaren behandlar.

  Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta Länstrafiken. Ange ”biljett i appen” som ämne. 

 • 13. Kontakt

  Vid orderrelaterade ärenden hänvisas till Länstrafikens Kundservice. 

 • 14. Övriga villkor

  Utöver dessa villkor gäller även i tillämpliga delar Länstrafikens Allmänna Resevillkor. 

 • 15. Ändring av villkor m.m.

  Länstrafiken har rätt att ändra dessa Användar- och köpvillkor utan föregående avisering. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda appen och tjänsten biljett  i appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

  Länstrafikens Användar- och Köpvillkor gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med Länstrafiken med omedelbar verkan, enklast genom avregistrering från appen. 

  Om du inte använt tjänsten biljett under den senaste 12-månadersperioden äger Länstrafiken rätt att avregistrera dig. 

  Appen och tjänsten biljett i appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av appen och tjänsten biljett kan komma att ändras. Om du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av appen och tjänsten biljett, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

  Appen och tjänsten biljett i appen tillhandahålls tillsvidare. Länstrafiken förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla appen och tjänsten biljett i appen liksom viss tjänst däri.

 • 16. Tillämplig lag och Tvist

  Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

  Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa Användar- och köpvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

  Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor. appen och tjänsten biljett får inte användas för andra ändamål.

  Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användar- och Köpvillkor.

För att kunna använda appen behöver du ha en Android OS 9.0 eller nyare. Appen är också utvecklad för IOS.