Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Region Örebro län är Regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län och har ansvar för all kollektivtrafik inom länet. All busstrafik bedrivs inom varumärket Länstrafiken Örebro.

Inom Regionen är det nämnden för samhällsbyggnad som har rollen som kollektivtrafikmyndighet. För planering och utveckling av trafiken ansvarar område Trafik & samhällsplanering inom förvaltningen Regional utveckling.

Region Örebro län är också delägare i de regionala tågbolagen Tåg i Bergslagen (TiB) och Mälardalstrafik AB (MÄLAB). De två bolagen hanterar i första hand den regionala tågtrafiken i Mälardalen tillsammans. De hanterar frågor om planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling.

Vill du komma i kontakt med personal på Länstrafiken? Kontakta vår Kundservice och beskriv ärendet så guidar de dig vidare till rätt person.

Region Örebro län arbetar aktivt med utveckling av regionens infrastruktur, logistik, kollektivtrafik och hållbar samhällsplanering. Målsättningen är att regionen ska växa, utvecklas och bli än mer attraktiv för både arbete och boende.

Goda kommunikationer är en förutsättning för att vara attraktiv som region. Möjligheten till bra kommunikationer, bostäder och jobb är viktiga delar som bidrar till att skapa en attraktiv region.

Hur tas beslut kring länets kollektivtrafik?

Länets framtida kollektivtrafik beskrivs i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet är godkänt av Regionfullmäktige. Det innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens utveckling.

 

Övergripande mål för kollektivtrafiken till år 2025

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är inriktade på det som är kollektivtrafikens bidrag till den regionala utvecklingsstrategin.

År 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen:

  • Sveriges mest nöjda resenärer.
  • 5 miljoner fler resor jämfört med 2015.
  • En marknadsandel om minst 40 procent i de starka stråken.
  • Minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent.
  • Stadstrafikens stomlinjer och tåg- och expressbuss har i hög grad gjorts tillgänglig för alla resenärer.

Trafikoperatörer kör bussarna åt oss

Vi har olika trafikoperatörer som kör åt oss. Trafiken upphandlas av Region Örebro län. Information kring detta hittar du på upphandlingsenhetens webbsida via den här länken.