Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Vill du komma i kontakt med oss?

Våra kontaktuppgifter

Region Örebro län har ansvar för all kollektivtrafik inom länet. All busstrafik bedrivs inom varumärket Länstrafiken Örebro.

Inom Regionen är det Kollektivtrafiknämnden som har rollen som kollektivtrafikmyndighet. För planering och utveckling av trafiken ansvarar område Kollektivtrafik inom förvaltningen Regional utveckling.

Region Örebro län är också delägare i de regionala tågbolagen Tåg i Bergslagen (TiB) och Mälardalstrafik AB (MÄLAB). De två bolagen hanterar i första hand den regionala tågtrafiken i Mälardalen tillsammans. De hanterar frågor om planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling.

Övergripande mål för kollektivtrafiken till år 2030

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är inriktade på det som är kollektivtrafikens bidrag till den regionala utvecklingsstrategin.

Trafikförsörjningsprogrammet Region Örebro län 2022-2030:

  • Har andelen resor som görs med kollektivtrafik ökat till 20 % inom länet.

  • Både nya och vana resenärer upplever att det är enkelt att hitta information om avgångar, resetider och bytesmöjligheter med mera.

  • Upplever resenärer att allmän kollektivtrafik och serviceresor är pålitlig och att den avgår och kommer fram i tid.

  • Kollektivtrafikutbudet är sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Trafikformerna Närtrafik och snabbussar är etablerade och fungerar som naturliga delar i kollektivtrafiksystemet.

  • För att minska negativ påverkan på hälsa, klimat och miljö används de tekniska framsteg som gjorts gällande drivmedel och fordon.

  • Har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete med kommunerna och Trafikverket. Miljön ombord på bussar och tåg är inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete.

Region Örebro län arbetar aktivt med utveckling av regionens infrastruktur, logistik, kollektivtrafik och hållbar samhällsplanering. Målsättningen är att regionen ska växa, utvecklas och bli än mer attraktiv för både arbete och boende.

Goda kommunikationer är en förutsättning för att vara attraktiv som region. Möjligheten till bra kommunikationer, bostäder och jobb är viktiga delar som bidrar till att skapa en attraktiv region.

Hur tas beslut kring länets kollektivtrafik?

Länets framtida kollektivtrafik beskrivs i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet är godkänt av Regionfullmäktige. Det innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens utveckling.

Trafikoperatörer kör bussarna åt oss

Vi har olika trafikoperatörer som kör åt oss. Trafiken upphandlas av Region Örebro län. Upphandlingsenhetens webbsida