Gå till innehåll
Fältet kan inte vara tomt
Andra har även sökt på

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller behöver hjälp - Kontakta oss!

Kundservice 0771 - 55 30 00
Beställningscentralen 0771 - 92 00 00
Anpassad skolskjuts 019 - 17 50 17
Skriv till oss lt.orebro@lanstrafiken.se

Alla kontaktuppgifter Kundservice >

Region Örebro län är Regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län och har ansvar för all kollektivtrafik inom länet. All busstrafik bedrivs inom varumärket Länstrafiken Örebro.

Inom Regionen är det nämnden för samhällsbyggnad som har rollen som kollektivtrafikmyndighet. För planering och utveckling av trafiken ansvarar område Trafik & samhällsplanering inom förvaltningen Regional utveckling.

Region Örebro län är också delägare i de regionala tågbolagen Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik AB. Planeringssamverkan kring den regionala tågtrafiken i Mälardalen hanteras i första hand genom Mälardalstrafik AB (MÄLAB) och Tåg i Bergslagen (TiB), där frågor om planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras.

Önskar du komma i kontakt med personal på Länstrafiken? Kontakta Kundservice och beskriv ärendet så guidar de dig vidare till rätt person.

Region Örebro län arbetar aktivt med utveckling av regionens infrastruktur, logistik, kollektivtrafik och hållbar samhällsplanering. Målsättningen är att regionen ska växa, utvecklas och bli än mer attraktiv för både arbete och boende.

Goda kommunikationer är en förutsättning för att vara attraktiv som region. Möjligheten till bra kommunikationer, bostäder och jobb är viktiga delar som bidrar till att skapa en attraktiv region.

Hur fungerar beslutsfattandet kring länets kollektivtrafik?

Länets framtida kollektivtrafik beskrivs i ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är antaget av Regionfullmäktige. Programmet är politiskt antaget och innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.

Region Örebro län - Här hittar du Trafikförsörjningsprogrammet

Övergripande mål för kollektivtrafiken till år 2025

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är inriktade på det som är kollektivtrafikens bidrag till den regionala utvecklingsstrategin.

År 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen…

  • … Sveriges mest nöjda resenärer
  • … 5 miljoner fler resor jämfört med 2015
  • … en marknadsandel om minst 40 procent i de starka stråken
  • … minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent
  • … i stadstrafikens stomlinjer samt i tåg- och expressbusstrafiken i hög grad gjorts tillgänglig för alla resenärer

Trafikoperatörer kör bussarna åt oss

Vi har olika trafikoperatörer som kör åt oss. Trafiken upphandlas genom Region Örebro län och information kring detta hittar du på upphandlingsenhetens webbsida via den här länken.