Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt

Läs igenom dessa innan du kliver ombord. Gäller från och med 2022-06-01.

Köp- och resevillkor för Närtrafik
 • 1. Resevillkorens ändamål och tillämpning

  1.1 Dessa bestämmelser gäller för resor med Närtrafik som utförs av Region Örebro län (Länstrafiken). Köp- och resevillkoren reglerar de frågor som kan uppstå mellan Länstrafiken och dess kunder i samband med resor i Länstrafikens regi. Med ”Länstrafiken” menas Region Örebro län och de företag som Region Örebro län har gett i uppdrag att utföra trafiktjänster. 1.2 Genom användande av Länstrafikens biljetter eller annat av Länstrafiken utfärdat eller godkänt färdbevis uppkommer ett bindande avtal om resa i enlighet med dessa resevillkor.

 • 2. Linjesträckning och tidtabeller

  2.1 Länstrafiken fastställer riktlinjer och närtrafikhållplatser för Närtrafik. Länstrafiken har rätt att förändra dessa, se punkt 2.2. Ändringar meddelas primärt i Länstrafikens egna kanaler, med fokus på Länstrafikens webbplats (lanstrafiken.se).

  2.2 Länstrafiken har rätt att ändra regler och tider för den Närtrafik vi bedriver vid behov av förändringar samt tillfälligtvis utifrån orsaker som Länstrafiken inte kan råda över som exempelvis då vägar eller hållplatser är avstängda av väghållaren.

  2.3 Bokade resor kan ställas in på grund av omständigheter som ligger utanför Länstrafikens kontroll.

 • 3. Färdbevis

  Giltigt färdbevis

  3.1 Resenär reser mot avgift enligt gällande pris.

  3.2 Resenär ska på eget ansvar se till att ha giltigt färdbevis vid ombordstigning i fordon och ska när som helst kunna uppvisa giltigt färdbevis.

  3.3 För att en biljett i appen ska vara giltig ska biljetten finnas i appen innan resenär stiger in i fordonet. Biljett i appen som kräver aktivering ska aktiveras innan ombordstigning. I samband med ombordstigning ska biljett uppvisas för förare.

  3.4 Vid resa med periodbiljett laddad på Resekort ska Resekort samt kvitto uppvisas för förare.

  3.5 Resenär är skyldig att tillfälligt överlämna sitt färdbevis till förare eller biljettkontrollant, om denne bedömer det nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Finns färdbeviset i mobiltelefon är resenär skyldig att tillfälligt överlämna mobiltelefonen till förare eller biljettkontrollant, om denne bedömer det nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

  3.6 Ett giltigt färdbevis är en bekräftelse på avtal mellan Länstrafiken och resenär, där dessa köp- och resevillkor ingår.

  Förlorat färdbevis

  3.7 Resenär ansvarar själv för förlorat färdbevis.

  3.8 Förlorad enkelbiljett ersätts inte.

  3.9 Om resenär inte kan uppvisa giltigt färdbevis vid ombordstigning i fordon ska enkelbiljett köpas av förare.

  Prisgrupper

  3.10 Barn 0 – 6 år reser kostnadsfritt tillsammans med betalande resenär. Upp till två barn reser kostnadsfritt tillsammans med betalande resenär. Från och med tredje barnet samt barn utan sällskap av betalande resenär ska betala avgift för ungdom. Barn som är under 12 år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

  3.11 Resenär 7 – 19 år ska betala avgift för ungdom.

  3.12 Från och med 20 år betalas avgift för vuxen.

  3.13 Resenär som har fyllt 20 år och kan uppvisa giltig ID-handling samt digital studentlegitimation har möjlighet att betala avgift för student. Se lanstrafiken.se.

  3.14 Resenär som reser på en pågående periodbiljett för ungdom och fyller 20 år under innevarande period, reser klart sin pågående periodbiljett.

  3.15 Det är ditt ansvar som resenär att vid köptillfället köpa en biljett enligt rätt prisgrupp.

  Giltighet

  3.16 Resa ska påbörjas inom biljettens giltighetstid. Biljett för Närtrafik är giltig för enkel resa.

  3.17 Färdbevis för Närtrafik gäller för resa från bostadsadress till närmaste närtrafikhållplats alternativt för resa från närmaste närtrafikhållplats till slutdestination

 • 4. Ångerrätt

  4.1 Färdbevis som skadats på grund av tekniskt fel återskapas utan kostnad.

  4.2 Resenär har en veckas återköp från köptillfället på oanvänt färdbevis och då återbetalas färdbevisets fulla värde, gäller dock ej enkelbiljett, biljett med giltighet 24 timmar, 72 timmar eller Flex 10/40.

  4.3 Resenär har en veckas återköp från köptillfället på påbörjad periodbiljett, gäller dock ej biljett med giltighet 24 timmar, 72 timmar eller Flex 10/40. Vilket belopp som återbetalas beror på hur länge biljetten har varit giltig, beloppet återbetalas till reskassa enligt följande: 

  • Vid återköp under första giltighetsdagen: Resenär får tillbaka 80 procent av biljettpriset
  • Dag två: 60 procent
  • Dag tre: 50 procent
  • Dag fyra: 40 procent
  • Dag fem: 30 procent
  • Dag sex: 20 procent
  • Dag sju: 10 procent
  • Efter dag sju: Ingen återbetalning

  4.4 Resenär som inte har möjlighet att resa med kollektivtrafik på grund av sjukskrivning eller liknande har rätt till återbetalning för den del av biljettpriset som avser tiden efter händelsen. Skriftligt intyg på sjukskrivning eller liknande krävs.

  4.5 Resenär som fått minskade möjligheter att resa med kollektivtrafik på grund av förändrat trafikutbud har rätt till återbetalning av periodbiljett eller reskassa. Resenär har rätt till återbetalning för den del av biljettpriset som avser tiden efter förändringen.

  4.6 Återköp sker endast hos Länstrafikens Kundservice.

  4.7 För färdbevis inhandlande via prenumeration gäller särskilda villkor. Se lanstrafiken.se

 • 5. Färdbeviskontroll och tilläggsavgift

  5.1 Vid kontroll skall resenär visa upp giltigt färdbevis.

  5.2 Missbruk av färdbevis är straffbart enligt lag och kan leda till indragning eller omhändertagande av färdbevis.

  5.3 Den som inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll skall, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift.

 • 6. Allmänna föreskrifter för resan

  Bokning

  6.1 Närtrafik har en begränsning i antal resenärer och bokning sker därmed i mån av plats. Större resesällskap kan inte garanteras att kunna resa med Närtrafik.

  6.2 Resa med Närtrafik samplaneras med serviceresor för att så många som möjligt ska kunna samåka. Du kan därför få en bokad avgångstid före eller efter önskad avgångstid.

  6.3 Resa med Närtrafik kan göras från de platser som ligger längre än 1 km från en busshållplats. Resa kan också göras från de platser som ligger mindre än 1 km från en busshållplats om hållplatsen trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn. Resenär blir hämtad vid bostadsadress eller annan adress som finns i Lantmäteriets fastighetsdatabas för resa till närmaste tätort med närtrafikhållplats. Alla resor ska börja eller sluta vid en närtrafikhållplats.

  6.4 Resa från närtrafikhållplats kan göras till de platser som trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn. Resenär blir hämtad i den tätort med närtrafikhållplats som ligger närmast önskad målpunkt. Målpunkten får endast vara en adress som finns i Lantmäteriets fastighetsdatabas.

  6.5 Närtrafik får ej nyttjas för resa inom kommunhuvudort även om det inom kommunhuvudorten finns busshållplatser som inte trafikeras av fler än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn.

  6.6 Vid bokning av första resan med Närtrafik registreras resenär som närtrafikkund hos Beställningscentralen.

  6.7 Vid bokning av resa med Närtrafik ska det anges om barn reser med vuxen samt om bilbarnstol eller bälteskudde behövs.

  6.8 Vid bokning av resa med Närtrafik ska det anges om barnvagn, hopfällbar cykel eller barncykel utan kedja ska medföras.

  6.9 Vid bokning av resa med Närtrafik ska det anges om ledarhund, rullstol, rollator eller annat tekniskt hjälpmedel ska medföras.

  6.10 Vid bokning av resa med Närtrafik ska det anges om närtrafikresan är en delresa med byte till/från annan operatör (buss/tåg).

  Stiga på och av

  6.11 Var beredd i god tid vid bostaden eller närtrafikhållplatsen innan avgångstid. Angiven avgångstid vid bokning är en cirkatid som kan innebära att fordonet kan komma upp till 15 minuter efter den planerade avgångstiden beroende på trafiksituation.

  6.12 Resa med Närtrafik ska påbörjas inom den tidsram som är tillåten för Närtrafik.

  Bagage

  6.13 Bagage som du på egen hand kan bära får du ta med dig i fordonet. Ditt bagage får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, skymma sikten för förare, hindra förare eller på annat sätt påverka säkerheten ombord.

  6.14 Du får inte ta med dig bagage som kan vara störande eller obehagligt för andra.

  6.15 Bagaget får inte heller vara brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.

  Cykel

  6.16 Konventionell tvåhjulig cykel får ej medföras i Närtrafik.

  6.17 Cykel, sparkcykel och elsparkcykel som kan fällas ihop samt barncykel utan kedja kan medföras ombord utan avgift och i mån av plats om det inte tar utrymme från andra resenärer.

  Barnvagn och rollatorer

  6.18 Barnvagn och rollator medtas utan avgift.

  6.19 Resenär med barnvagn eller rollator betalar ordinarie avgift. Hund, katt och mindre husdjur

  6.20 Hund, katt och annat mindre husdjur får ej medföras vid resa med Närtrafik. Ledarhundar är dock tillåtna och ska placeras i bagageutrymmet.

  Säkerhetsbälte

  6.21 Om det finns säkerhetsbälte på din plats är du, enligt lag, skyldig att använda det. Om resenär är under 15 år är det förarens ansvar att se till att bälte används.

  Ordningsföreskrifter

  6.22 Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (SFS 1993:1617) och våra köp- och resevillkor samt uppmaningar från förare.

  6.23 Det är inte tillåtet att röka (gäller även e-cigarett) eller dricka alkohol i fordonet. Det är inte heller tillåtet att röka i eller i anslutning till närtrafikhållplatsen.

  6.24 Medhavda musikinstrument, mobiltelefoner, datorer och dylikt bör användas på sådant sätt att medresenärer eller förare inte störs.

  6.25 Den som inte rättar sig efter detta riskerar att bli avvisad och därmed förlora rätten till transport och återbetalning av betald avgift för transporten.

  Ansvar för bagage, djur m.m.

  6.26 Resenär ska själv ha uppsikt över medfört bagage, barnvagn, rullstol, rollator eller annat resgods såvida det inte är placerat i bagageutrymmet.

  6.27 Resenär ansvarar för det bagage som man tagit med i fordonet. Resenär ansvarar också för eventuella skador som medfört bagage kan orsaka på fordon, personal, medresenärer eller deras egendom.

  6.28 För den händelse Länstrafiken skulle bli ersättningsskyldig mot annan resenär eller tredje person för skada som orsakats av medfört resgods, så är den resenär som medfört resgodset betalningsskyldig.

  Hittegods

  6.29 Upphittat gods som tas om hand av resenär ska överlämnas, utan krav på ersättning, till personal i fordonet.

  6.30 Har resenär glömt något i ett fordon kan denne kontakta Beställningscentralen på 0771-92 00 00 eller annan kontaktväg som presenteras på lanstrafiken.se. Beställningscentralen hjälper resenär att få kontakt med rätt hittegodsavdelning.

 • 7. Särskild service till personer med funktionsnedsättning

  7.1 Förare ska hjälpa resenär med funktionsnedsättning vid på- och avstigning samt med betalning av resa om behov och önskan finns.

  7.2 Rullstol, rollator och annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får tas med utan avgift i mån av plats. Vi tar emot manuella och elektriska rullstolar med följande maxmått: Totallängd: 1 200 mm, Totalbredd (mätt på bredaste ställe): 700 mm, Vikt: 300 kg (stol + resenär) enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer. Rollatorer, rullstolar och barnvagnar samsas om samma utrymme utan att någon kategori har företräde före den andra.

  7.3 Under resan får resenär åka sittande i rullstol i specialfordon. Rullstol ska placeras på anvisad plats och låses med broms. Förare ansvarar för att hjälpmedel låses med broms och spänns fast.

  7.4 Specialfordon utrustade med nigningsfunktion ska alltid niga för att underlätta av- och påstigning.

 • 8. Förseningsersättning

  8.1 Om förseningar i Närtrafik eller brister i vår information gör att det finns skälig anledning att anta att resan kommer att bli mer än 20 minuter försenad ersätts resenären genom vår förseningsersättning. Rätten till förseningsersättning regleras av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Ansökan om förseningsersättning kan göras på lanstrafiken.se, alternativt kan blankett hämtas hos Länstrafikens Kundservice. Det är även möjligt att ta kontakt med Länstrafikens Kundservice direkt via av resenären önskat kontaktsätt för hjälp med ersättningen.

  8.2 Kontakt med Länstrafikens Kundservice angående förseningsersättning ska tas snarast möjligt eller inom 2 månader från händelsedatum.

  8.3 Detaljerad information kring förseningsersättningen finns på lanstrafiken.se.

 • 9. Person- och sakskada

  9.1 Ansvaret för personskada och viss sakskada som uppstår i Närtrafik finns reglerat i Trafikskadelagen.

 • 10. Reklamation

  10.1 Har du krav eller reklamationer utifrån någon del av Länstrafikens Köp- och resevillkor kan du ta kontakt med Länstrafikens Kundservice. Kontaktuppgifter finns på lanstrafiken.se. Vi vill ha ditt krav eller din reklamation snarast möjligt, dock senast 2 månader efter händelsen.