Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

I december 2021 genomför vi större trafikförändringar i de sydostliga delarna av Örebro län. Linje- och hållplatsutbudet justeras.

En utredning av området visar att vi behöver skapa en attraktiv och effektiv busstrafik i Karlskoga stad med omnejd.  Vi behöver utforma trafiken i nivå med efterfrågan och på ett kostnadseffektivt sätt. Därför genomför vi i december 2021 flera större trafikförändringar i Karlskoga och Degerfors med omnejd.   

De linjer som förändras är tre stadslinjer i Karlskoga och två regionlinjer mellan Karlskoga och Degerfors (linje 502, 537). De tidigare linjenumren för stadstrafiken kommer att bytas från 1, 2 och 3 till 51, 52 och 53. Anledningen till bytet av nummer är för att undvika förvirring mellan stadslinjerna i Örebro och Karlskoga. Linje 502 får en ökad turtäthet mitt på dagen och kommer att avgå en gång i halvtimmen istället för en gång i timmen som den gör idag.

Kollektivtrafikresor behöver vara konkurrenskraftiga

För att en kollektivtrafikresa ska vara riktigt konkurrenskraftig i jämförelse med en bilresa krävs ofta att restiden med kollektivtrafik är kortare. Om restiden med buss blir längre än bilresan är det svårt för bussarna att konkurrera. Ett sätt att minimera restiden med buss har varit att göra bytena mer effektiva vid större hållplatser som Karlskoga busstation.

Förändringar som sker i Karlskoga stad

I Karlskoga stad byts linjenumren ut och linjesträckningarna ändras. Det blir nu tre nya linjer som kör i staden.

Linje 1  Bråten – Centrum

Byter namn till Linje 51. Från Bråten körs linjen på Österleden till Sandviken och sedan via E18 in till centrum till Värmlandsvägen. Inriktningen är att linjen trafikeras med 1-2 dubbelturer i högtrafik och 1 dubbeltur i lågtrafik, samt att linjen trafikeras på lördagar.

Linje 2 Stråningstorp – Värmlandsvägen – Skolgärdet

Byter namn till Linje 52. Linjedragningen är liknande linje 2, men förlängs söderut i Stråningstorp. På det där sättet får även södra delen av Stråningstorp en rak linje mot Centrum. Kvartstrafik i peak och halvtimmars trafik icke-peak behålls. Turerna ska planeras för att underlätta byte till linje 502 österut.

Linje 3 Löten – Busstation – Lasarettet

Byter namn till Linje 53. Inriktningen är att linje 53 trafikeras med 2 dubbelturer per timme i högtrafik och 1 dubbeltur i lågtrafik, samt att linjen trafikeras på lördagar.

Förändringar för regionbussar i Karlskoga och Degerfors med omnejd

Linje 502 Karlskoga  –  Degerfors

Linjen kommer att ha en oförändrad linjedragning. Kvartstrafiken som just nu finns under tider med många resande behålls. Mitt på dagen kommer utbudet av busstrafik att öka från timmestrafik till halvtimmestrafik för att erbjuda ett bredare utbud under dagen.

Linje 537 Karlskoga – Östervik västra

Linjen behålls som en delsträcka. Resandet Öster om Möckeln är begränsat. Det finns planer att utveckla bostäder vid Bricketorp / Östervik vilket motiverar att behålla linjesträckningen som den är. Linjen kommer att köras med timmestrafik under tider när det är många resande samt med några turer mitt på dagen.

Närtrafik som komplement

Som komplement till kollektivtrafiken utreder vi just nu möjligheten att införa närtrafik under lågtrafik, vilket innebär att den som bor på landsbygden har möjlighet att beställa hämtning vid bostaden för vidare transport till fördefinierade närtrafikhållplatser som oftast är belägna i en av länets tätorter.