Vårt uppdrag

Region Örebro län arbetar aktivt med utveckling av regionens infrastruktur, logistik, kollektivtrafik och hållbar samhällsplanering. Målsättningen är att regionen ska växa, utvecklas och bli än mer attraktiv för både arbete och boende.

 

Goda kommunikationer är en förutsättning för att vara attraktiv som region. Möjligheten till bra kommunikationer, bostäder och jobb är viktiga delar som bidrar till att skapa en attraktiv region.

 

Hur fungerar beslutsfattandet kring länets kollektivtrafik?

Länets framtida kollektivtrafik beskrivs i ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är antaget av Regionfullmäktige. Programmet är politiskt antaget och innehåller bland annat mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.

 

Region Örebro län - Här hittar du Trafikförsörjningsprogrammet

 

Övergripande mål för kollektivtrafiken till år 2025

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är inriktade på det som är kollektivtrafikens bidrag till den regionala utvecklingsstrategin.


År 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen…

 

  • … Sveriges mest nöjda resenärer
  • … 5 miljoner fler resor jämfört med 2015
  • … en marknadsandel om minst 40 procent i de starka stråken
  • … minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent
  • … i stadstrafikens stomlinjer samt i tåg- och expressbusstrafiken i hög grad gjorts tillgänglig för alla resenärer

Trafikoperatörer kör bussarna åt oss

Vi har olika trafikoperatörer som kör åt oss. Trafiken upphandlas genom Region Örebro län och information kring detta hittar du på upphandlingsenhetens webbsida via den här länken.


Önskar du komma i kontakt med någon av de bussbolag som kör åt oss? Kontaktuppgifter till våra trafikoperatörer hittar du här.