Till innehåll på sidan
Påverkan på vår trafik

På grund av Coronaviruset påverkas både vår busstrafik och Serviceresor. Du kan tillsvidare inte köpa biljetter ombord på bussen hos föraren.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas här.

Läs mer om hur Serviceresor påverkas här.

Läs mer om hur Gruppresor för skolverksamheter och skolskjuts påverkas här.

Det förekommer indragna turer med våra bussar och information om dessa hittar du på vår samlingssida för trafikinformation.

Fältet kan inte vara tomt

Genom att resa med oss godkänner du våra Allmänna Resevillkor. Läs igenom dessa innan du kliver ombord.

1. Resevillkorens ändamål och tillämpning

1.1 Dessa bestämmelser gäller vid alla buss- och tågresor inom Örebro län och för resor över länsgräns som sker med färdbevis som utfärdats och godkänts av Region Örebro län (Länstrafiken). Resevillkoren reglerar de frågor som kan uppstå mellan Länstrafiken och dess kunder i samband med resor i Länstrafikens regi. Med ”Länstrafiken” menas Region Örebro län och de företag som Region Örebro län har gett i uppdrag att utföra trafiktjänster.

1.2 Genom användande av Länstrafikens biljetter eller annat av Länstrafiken utfärdat eller godkänt färdbevis uppkommer ett bindande avtal om resa i enlighet med dessa resevillkor.

2. Linjesträckning och tidtabeller

2.1 Länstrafiken fastställer linjesträckningar, tidtabeller och priser. Länstrafiken har rätt att förändra dessa, se punkt 2.2. Ändringar meddelas primärt i Länstrafikens egna kanaler, med fokus på Länstrafikens webbplats (www.lanstrafiken.se).

2.2 Länstrafiken har rätt att ändra linjesträckning och tidtabeller vid annonserade tidtabellsskiften samt tillfälligtvis utifrån orsaker som Länstrafiken inte kan råda över som exempelvis då vägar, gator eller hållplatser är avstängda av väghållaren.

2.3 I fastslagen tidtabell kan angivna enskilda turer eller linjer ställas in på grund av omständigheter som ligger utanför Länstrafikens kontroll. Ersättning betalas ut i enlighet med 9. Förseningsersättning. 

3. Färdbevis

Köp av biljett och Resekort

3.1 Färdbevis kan köpas ombord på bussen, hos Länstrafikens Kundcenter, försäljningsombud, via app, biljettmaskin på perrong eller via webbshop (www.lanstrafiken.se).

3.2 All försäljning ombord på bussar är kontantfri, vissa undantag kan förekomma.

Giltigt färdbevis

3.3 Resenär reser mot avgift enligt gällande pris.

3.4 Resenär ska på eget ansvar se till att ha giltigt färdbevis innan resenären går på bussen eller tåget, och ska när som helst kunna visa upp giltigt färdbevis.

3.5 Vid resa med färdbevis på tåg ska resenären vid varje resa visera kortet i biljettmaskin på perrongen.

3.6 Resenär är skyldig att tillfälligt överlämna sitt färdbevis till förare, ombordpersonal eller biljettkontrollant, om denne bedömer det nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Finns färdbeviset i mobiltelefon så är resenär skyldig att tillfälligt överlämna mobiltelefonen till förare, ombordpersonal eller biljettkontrollant, om denne bedömer det nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

3.7 Ett giltigt färdbevis är en bekräftelse på avtal mellan Länstrafiken och resenären, där dessa resevillkor ingår.

Prisgrupper

3.8 Barn 0 – 6 år reser kostnadsfritt tillsammans med betalande resenär. Högst två kostnadsfria barn per betalande resenär. Från och med tredje barnet samt barn utan sällskap av betalande ska betala avgift för skolungdom. Barn som är under 7 år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.
Resenär 7 – 19 år ska betala avgift för skolungdom.
Från och med 20 år betalas avgift för vuxen.

3.9 Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna visas upp annars uttas avgift enligt närmast högre prisgrupp.

Giltighet

3.10 Giltighetstiden för färdbevis varierar beroende på resans längd samt inom vilket geografiskt område resan sker.

3.11 Färdbeviset gäller för resa inom färdbevisets angivna zoner, områden och giltighetstid.

4. Återköp

4.1 Resenären ansvarar själv för förlorat färdbevis. Resekort som skadats på grund av tekniskt fel återskapas utan kostnad.

4.2 Enkelbiljetter (samtliga typer) återlöses inte.

4.3 Resenären har en veckas återköp på oanvända färdbevis, men det gäller inte enkelbiljetter, och då återbetalas färdbevisets fulla värde.

4.4 Oanvända färdbevis som är äldre än en vecka och använda färdbevis, med eller utan kvitto, återköps endast mot värdebevis eller reskassa. Om resenären vill ha kontanter för en påbörjad periodbiljett krävs skriftligt intyg på till exempel arbetslöshet, sjukskrivning, flytt eller liknande.

4.5 Värdebevis eller reskassa går att använda som betalning eller delbetalning vid köp av Länstrafikens färdbevis. De kan lösas in hos Länstrafikens Kundcenter samt hos Länstrafikens försäljningsombud. Värdebevis kan aldrig bytas mot kontanter. Värdebevisen gäller ett år från utskriftsdatum om inget annat anges.

4.6 Återköp sker endast hos Länstrafikens Kundcenter.

4.7 För färdbevis inhandlande via internet eller autogiro gäller särskilda villkor.

5. Färdbeviskontroll och tilläggsavgift

5.1 Vid kontroll skall resenär visa upp giltigt färdbevis.

5.2 Missbruk av färdbevis är straffbart enligt lag och kan leda till indragning eller omhändertagande av färdbevis.

5.3 Den som inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll skall, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift.

6. Allmänna föreskrifter för resan

Stiga på och av

6.1 Resenär reser alltid i mån av plats. Observera att detta också gäller resenärer som reser med exempelvis barnvagn, rollator, rullstol eller djur där det av utrymmesskäl finns särskilda begränsningar.

6.2 Buss i linjetrafik stannar bara när resenären som står på en hållplats tydligt visar att han/hon vill resa med, eller när resenärer som är ombord, i god tid trycker på knappen ”STOP”, för att visa att resenären vill stiga av.

6.3 En buss som kommit i rullning eller som lämnat sitt hållplatsläge får inte, av säkerhetsskäl, släppa på eller av resenär.

6.4 Då flera bussar stannar samtidigt vid en busshållplats, stannar inte buss nr två igen.

Bagage

6.5 Bagage som du på egen hand kan bära får du ta med dig utan avgift. Ditt bagage får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, skymma sikten för föraren, hindra föraren eller på annat sätt påverka säkerheten ombord.

6.6 Du får inte ta med dig bagage som kan vara störande eller obehagligt för andra.

6.7 Bagaget får inte heller vara brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.

Cykel

6.8 På vissa regionbusslinjer får konventionell tvåhjulig cykel och elcykel medföras utan avgift och i mån av plats. Se www.lanstrafiken.se. Cykel skall placeras enligt förarens anvisningar på cykelhållare på bussens utsida. Resenären ska på egen hand hänga och fästa sin cykel samt ta ner den. Cykeln måste vara av normalstorlek, får inte ha några påbyggnader och vikten får inte överskrida 25 kg.

På samtliga linjer med region-, express- och stadsbuss får cykel, sparkcykel och elsparkcykel som kan fällas ihop medföras ombord på anvisad plats som handbagage som inte tar utrymme från andra resenärer, utan avgift och i mån av plats.

6.9 Det är inte möjligt att ta med konventionell tvåhjulig cykel eller icke-ihopfällbar cykel, sparkcykel eller elcykel på stadsbuss eller expressbuss.

6.10 Resenären kan inte få bekräftat i förväg att det kommer finnas plats för sin cykel. Det finns ingen garanti för att resenären kommer få ta med sin cykel.

6.11 Resenären tar med sin cykel på egen risk.

6.12 Elscooter är inte tillåtet att medföra ombord.

Barnvagn och rollatorer

6.13 I mån av plats får barnvagn och rollatorer tas med utan avgift och får endast stå på anvisad plats. Barnvagnar samsas med rollatorer och rullstolar om samma utrymme och fylls på tills det är fullt utan att någon kategori har företräde före den andra. Barnvagn och rollatorer får inte placeras så att resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

6.14 Resenär med barnvagn eller rollator ansvarar för barnvagnen eller rollatorn och dess säkerhet. Barnvagnen och rollator ska låsas med broms under resan. När fastsättningsanordning för barnvagn och rollator finns, ska resenär använda den. För ditt barns säkerhet får inte barnet lämnas i barnvagnen under resan.

6.15 Resenär med barnvagn eller rollator betalar ordinarie avgift.

Hund, katt och mindre husdjur

6.16 Hund, katt och annat mindre husdjur får tas med kostnadsfritt och utan att skapa besvär för medresenärer.

6.17 Djuren skall vara kopplade eller i bur.

6.18 Resenär med djur ansvarar för djuret och riskerar att bli avvisad om djuret är störande för medresenär eller personal.

6.19 Pälsdjur ska placeras i anvisat utrymme.

Säkerhetsbälte

6.20 Om det finns säkerhetsbälte på din plats är du, enligt lag, skyldig att använda det.

Ordningsföreskrifter

6.21 Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (SFS 1993:1617) och våra regler enligt punkt 6.21 samt uppmaningar från förare och annan ombordpersonal.

6.22 Förutom ordningslagen är det inte tillåtet att röka, åka inlines, rullskridskor eller skateboard samt placera fötter på säten eller annan inredning. Resenär får endast äta på bussen om denne inte skräpar eller kladdar ner eller är till besvär för medresenärer.

6.23 Den som inte rättar sig efter detta riskerar att bli avvisad och därmed förlora rätten till transport och återbetalning av betald avgift för transporten.

Ansvar för bagage, djur m.m.

6.24 Resenären ska själv ha uppsikt över medfört bagage, barnvagn, rullstol, rollator, husdjur eller annat resgods.

6.25 Resenären ansvarar för det bagage som man tagit med på bussen. Resenären ansvarar också för eventuella skador som medfört bagage kan orsaka på buss, personal, medresenärer eller deras egendom.

6.26 För den händelse Länstrafiken skulle bli ersättningsskyldig mot annan resenär eller tredje person för skada, som orsakats av medfört resgods enligt 6.23, så är den resenär som medfört resgodset betalningsskyldig.

Hittegods

6.27 Upphittat gods som tas om hand av resenär ska överlämnas, utan krav på ersättning, till personal i fordonet.

6.28 Har resenären själv glömt något i ett fordon kan denne kontakta Länstrafikens Kundservice på 0771-55 30 00 eller annan kontaktväg som presenteras på www.lanstrafiken.se. Länstrafikens Kundservice hjälper resenären att få kontakt med rätt hittegodsavdelning.

6.29 Allt hittegods sparas i 3 månader.

7. Särskild service till personer med funktionsnedsättning

7.1 Resenär med funktionsnedsättning kan vid behov få hjälp vid på- och avstigning samt med betalning av resan av ombordpersonal.

7.2 Rullstol, rollator och annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel, får tas med utan avgift, i mån av plats. Vi tar emot rullstolar med följande maxmått: Totallängd: 1 200 mm, Totalbredd (mätt på bredaste ställe): 700 mm, Vikt: 300 kg (stol + resenär) enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer.

7.3 Under resan får resenären åka sittande i rullstol. Rullstolen skall placeras på anvisad plats och låses med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. När fastsättningsanordning för rullstol, rollator eller andra tekniska hjälpmedel finns, ska dessa användas.

8. Information vid trafikstörningar

8.1 Vid större akuta trafikstörningar lämnar Länstrafiken information till trafikredaktionen på P4 Radio Örebro. Trafikinformationen sänds i regel måndag – fredag kl. 06.00 – 18.00 i anslutning till nyhetssändningar.

8.2 Information om planerade förändringar i trafiken som inte framgår av tidtabellen lämnas på vår webb, www.lanstrafiken.se samt även med anslag i väderskydden samt där vi har elektroniska skyltar. Senast 4 dagar före den planerade förändringen meddelas detta i första hand via www.lanstrafiken.se och i Länstrafikens app. Vid utebliven eller försenad information kring en planerad förändring i trafiken som resulterat i försening om mer än 20 min vid resa, ersätts resenär via 9. Förseningsersättning. 

9. Förseningsersättning

9.1 Om förseningar i busstrafiken eller brister i vår information gör att resenär riskerar att komma mer än 20 minuter för sent ersätts denne genom vår förseningsersättning. Rätten till förseningsersättning regleras av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. (2015:953). En broschyr med blankett finns som kan hämtas hos försäljningsombud, hos Kundcenter eller laddas ner från vår webb, www.lanstrafiken.se. Det är även möjligt att ta kontakt med Kundservice direkt via av resenären önskat kontaktsätt för hjälp med ersättningen.

9.2 Kontakt med Kundservice angående förseningsersättning bör tas snarast möjligt och inom 3 månader från händelsedatum.

9.3 Detaljerad information kring förseningsersättningen finns på www.lanstrafiken.se.

10. Person- och sakskada

10.1 Ansvaret för personskada och viss sakskada som uppstår i busstrafik finns reglerat i Trafikskadelagen.

11. Reklamation

11.1 Har du krav eller reklamationer utifrån förseningsersättningen eller någon annan del av Länstrafikens allmänna resevillkor kan du ta kontakt med Länstrafikens Kundservice. Kontaktuppgifter finns på www.lanstrafiken.se. Vi vill ha ditt krav eller din reklamation snarast möjligt, dock senast 3 månader efter händelsen.