Till innehåll på sidan
Fältet kan inte vara tomt
Andra har också sökt på

När du reser med oss eller köper biljetter hos oss finns det köp- och resevillkor du godkänner. Rese- och köpvillkoren som du har att förhålla dig till har vi samlat här på webbplatsen.

Genom att resa med oss godkänner du våra Allmänna Resevillkor. Läs igenom dessa innan du kliver ombord.

Länstrafikens Allmänna Resevillkor
 • 1. Resevillkorens ändamål och tillämpning

  1.1 Dessa bestämmelser gäller vid alla buss- och tågresor inom Örebro län och för resor över länsgräns som sker med färdbevis som utfärdats och godkänts av Region Örebro län (Länstrafiken). Köp- och resevillkoren reglerar de frågor som kan uppstå mellan Länstrafiken och dess kunder i samband med resor i Länstrafikens regi. Med ”Länstrafiken” menas Region Örebro län och de företag som Region Örebro län har gett i uppdrag att utföra trafiktjänster.

  1.2 Genom användande av Länstrafikens biljetter eller annat av Länstrafiken utfärdat eller godkänt färdbevis uppkommer ett bindande avtal om resa i enlighet med dessa resevillkor.

 • 2. Linjesträckning och tidtabeller

  2.1 Länstrafiken fastställer linjesträckningar, tidtabeller och priser för den busstrafik vi bedriver. Länstrafiken har rätt att förändra dessa, se punkt 2.2. Ändringar meddelas primärt i Länstrafikens egna kanaler, med fokus på Länstrafikens webbplats (www.lanstrafiken.se).

  2.2 Länstrafiken har rätt att ändra linjesträckning och tidtabeller för den busstrafik vi bedriver vid annonserade tidtabellsskiften samt tillfälligtvis utifrån orsaker som Länstrafiken inte kan råda över som exempelvis då vägar eller hållplatser är avstängda av väghållaren.

  2.3 I fastslagen tidtabell kan angivna enskilda turer eller linjer ställas in på grund av omständigheter som ligger utanför Länstrafikens kontroll. Ersättning betalas ut i enlighet med 9. Förseningsersättning.

 • 3. Färdbevis

  Giltigt färdbevis

  3.1 Resenär reser mot avgift enligt gällande pris.

  3.2 Resenär ska på eget ansvar se till att ha giltigt färdbevis vid ombordstigning till buss eller tåg och ska när som helst kunna uppvisa giltigt färdbevis.

  3.3 För att en biljett i appen ska vara giltig ska biljetten finnas i appen innan resenären går ombord på bussen. Biljett i appen som kräver aktivering ska aktiveras innan ombordstigning. I samband med ombordstigning ska biljetten uppvisas för föraren.

  3.4 Vid varje resa med buss ska resenären visera Resekortet i biljettmaskin ombord eller uppvisa annat färdbevis för föraren för manuell visering. Vid varje resa med tåg ska resenären visera Resekortet i biljettmaskin på perrongen eller uppvisa annat färdbevis för ombordpersonal för manuell visering.

  3.5 Resenär är skyldig att tillfälligt överlämna sitt färdbevis till förare, ombordpersonal eller biljettkontrollant, om denne bedömer det nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Finns färdbeviset i mobiltelefon så är resenär skyldig att tillfälligt överlämna mobiltelefonen till förare, ombordpersonal eller biljettkontrollant, om denne bedömer det nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

  3.6 Ett giltigt färdbevis är en bekräftelse på avtal mellan Länstrafiken och resenären, där dessa köp- och resevillkor ingår.

  Förlorat färdbevis

  3.7 Resenären ansvarar själv för förlorat färdbevis.

  3.8 Förlorad enkelbiljett ersätts inte.

  3.9 Resenär som har registrerat sitt Resekort i Länstrafikens webbshop har tillgång till borttappat-garanti. Se lanstrafiken.se.

  3.10 Färdbevis inhandlade via prenumeration omfattas av borttappat-garanti. Se lanstrafiken.se.

  3.11 Förlorad periodbiljett i mobiltelefon kan återskapas i annan mobiltelefon under biljettens giltighetstid.

  Prisgrupper

  3.12 Barn 0 – 6 år reser kostnadsfritt tillsammans med betalande resenär. Upp till två barn reser kostnadsfritt tillsammans med betalande resenär. Från och med tredje barnet samt barn utan sällskap av betalande resenär ska betala avgift för ungdom. Barn som är under 7 år bör av säkerhetsskäl inte resa utan sällskap.

  3.13 Resenär 7 – 19 år ska betala avgift för ungdom. Från och med 20 år betalas avgift för vuxen.

  3.14 Resenär som reser på en pågående periodbiljett för ungdom och fyller 20 år under innevarande period, reser klart sin pågående periodbiljett.

  3.15 Det är ditt ansvar som resenär att vid köptillfället köpa en biljett enligt rätt prisgrupp.

  Giltighet

  3.16 Giltighetstiden för färdbevis varierar beroende på resans längd samt inom vilket geografiskt område resan sker.

  3.17 Färdbeviset gäller för resa inom färdbevisets angivna zoner, områden och giltighetstid.

 • 4. Ångerrätt

  4.1 Färdbevis som skadats på grund av tekniskt fel återskapas utan kostnad.

  4.2 Resenär har en veckas återköp från köptillfället på oanvänt färdbevis och då återbetalas färdbevisets fulla värde, gäller dock ej enkelbiljett, biljett med giltighet 24 timmar, 72 timmar eller Flex 10/40.

  4.3 Resenär har en veckas återköp från köptillfället på påbörjad periodbiljett, gäller dock ej biljett med giltighet 24 timmar, 72 timmar eller Flex 10/40. Varje dag som passerat från köptillfället till dagen för återköp räknas som 1,5 dag, kvarvarande dagar ersätts mot reskassa. Om resenär vill ha utbetalning till bankkonto för en påbörjad periodbiljett krävs skriftligt intyg på till exempel arbetslöshet, sjukskrivning, flytt eller liknande.

  4.4 Reskassa går att använda som betalning eller delbetalning vid köp av Länstrafikens färdbevis hos Länstrafikens Kundservice eller Länstrafikens försäljningsombud.

  4.5 Återköp sker endast hos Länstrafikens Kundservice.

  4.6 För färdbevis inhandlande via prenumeration gäller särskilda villkor. Se lanstrafiken.se

 • 5. Färdbeviskontroll och tilläggsavgift

  5.1 Vid kontroll skall resenär visa upp giltigt färdbevis.

  5.2 Missbruk av färdbevis är straffbart enligt lag och kan leda till indragning eller omhändertagande av färdbevis.

  5.3 Den som inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll skall, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift.

 • 6. Allmänna föreskrifter för resan

  Stiga på och av

  6.1 Resenär reser alltid i mån av plats. Observera att detta också gäller resenärer som reser med exempelvis barnvagn, rollator, rullstol eller djur där det av utrymmesskäl finns särskilda begränsningar.

  6.2 Var i god tid på busshållplatsen innan avgångstid. Hållplatser med en kursiverad stil i tidtabellen kan komma att avgå 1-5 minuter inom angiven tid i tidtabellen.

  6.3 Visa föraren att du vill åka med – använda reflexer och gärna ficklampa när det är mörkt. Buss i linjetrafik stannar bara när resenären som står på en hållplats tydligt visar att han/hon vill resa med, eller när resenärer som är ombord, i god tid trycker på knappen ”STOP”, för att visa att resenären vill stiga av. Buss kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning om bussen är fullsatt eller på order av trafikledningen.

  6.4 En buss som kommit i rullning eller som lämnat sitt hållplatsläge får inte, av säkerhetsskäl, släppa på eller av resenär förrän nästa hållplats.

  6.5 Då flera bussar stannar samtidigt vid en hållplats, stannar inte buss nummer två igen. Efterföljande bussar kommer däremot att stanna en gång till.

  Bagage

  6.6 Bagage som du på egen hand kan bära får du ta med dig på bussen utan avgift. Ditt bagage får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, skymma sikten för föraren, hindra föraren eller på annat sätt påverka säkerheten ombord.

  6.7 Du får inte ta med dig bagage som kan vara störande eller obehagligt för andra.

  6.8 Bagaget får inte heller vara brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt.

  6.9 Skidor i fodral och pulka får medföras ombord på bussen utan avgift och i mån av plats om det inte tar utrymme från andra resenärer.

  Cykel

  6.10 På vissa regionbusslinjer får konventionell tvåhjulig cykel och elcykel medföras utan avgift och i mån av plats. Se lanstrafiken.se. Cykel ska placeras enligt förarens anvisningar på cykelhållare på bussens utsida. Resenären ska på egen hand hänga och fästa sin cykel samt ta ner den. Resenären tar med sin cykel på egen risk. Cykeln måste vara av normalstorlek, får inte ha några påbyggnader och vikten får inte överskrida 25 kg.

  6.11 Resenären kan inte få bekräftat i förväg att det kommer finnas plats för sin cykel. Det finns ingen garanti för att resenären kommer få ta med sin cykel.

  6.12 På samtliga linjer med region-, express- och stadsbuss får cykel, sparkcykel och elsparkcykel som kan fällas ihop samt barncykel utan kedja medföras ombord utan avgift och i mån av plats om det inte tar utrymme från andra resenärer.

  6.13 Det är inte möjligt att ta med konventionell tvåhjulig cykel eller icke-ihopfällbar cykel, sparkcykel eller elcykel på express- eller stadsbuss.

  Barnvagn och rollatorer

  6.14 I mån av plats får barnvagn och rollatorer tas med utan avgift och får endast stå på anvisad plats. Barnvagnar samsas med rollatorer och rullstolar om samma utrymme utan att någon kategori har företräde före den andra. Barnvagn och rollatorer får inte placeras så att resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

  6.15 Resenär med barnvagn ansvarar för barnvagnen och dess säkerhet. Barnvagnen ska låsas med broms under resan. När fastsättningsanordning för barnvagn finns ska resenär använda den. För ditt barns säkerhet får inte barnet lämnas utan uppsikt i barnvagnen under resan.

  6.16 Resenär med barnvagn eller rollator betalar ordinarie avgift.

  Hund, katt och mindre husdjur

  6.17 Hund, katt och annat mindre husdjur får tas med kostnadsfritt.

  6.18 Djuren skall vara kopplade och placerade på golvet eller i bur.

  6.19 Resenär med djur ansvarar för djuret och riskerar att bli avvisad om djuret är störande för medresenär eller personal.

  6.20 Du som reser med husdjur ska sitta i den bakre delen av bussen. Reser du med Ledarhund får denne vistas även i den främre delen av bussen.

  Säkerhetsbälte

  6.21 Om det finns säkerhetsbälte på din plats är du, enligt lag, skyldig att använda det. Om resenären är under 15 år är det förarens ansvar att se till att bälte används.

  Ordningsföreskrifter

  6.22 Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (SFS 1993:1617) och våra köp- och resevillkor samt uppmaningar från förare och annan ombordpersonal.

  6.23 Förutom ordningslagen är det inte tillåtet att åka airboard, rullskridskor eller skateboard samt placera fötter på säten eller annan inredning.

  6.24 Resenär får endast äta på bussen om denne inte skräpar eller kladdar ner eller är till besvär för medresenärer.

  6.25 Det är inte tillåtet att röka (gäller även e-cigarett) eller dricka alkohol ombord på bussen. Det är inte heller tillåtet att röka i eller i anslutning till busshållplatsen.

  6.26 Medhavda musikinstrument, mobiltelefoner, datorer och dylikt bör användas på sådant sätt att medresenärer eller förare inte störs.

  6.27 Tysta platser ska respekteras.

  6.28 Den som inte rättar sig efter detta riskerar att bli avvisad och därmed förlora rätten till transport och återbetalning av betald avgift för transporten.

  Ansvar för bagage, djur m.m.

  6.29 Resenären ska själv ha uppsikt över medfört bagage, barnvagn, rullstol, rollator, husdjur eller annat resgods.

  6.30 Resenären ansvarar för det bagage som man tagit med på bussen. Resenären ansvarar också för eventuella skador som medfört bagage kan orsaka på buss, personal, medresenärer eller deras egendom.

  6.31 För den händelse Länstrafiken skulle bli ersättningsskyldig mot annan resenär eller tredje person för skada som orsakats av medfört resgods, så är den resenär som medfört resgodset betalningsskyldig.

  Hittegods

  6.32 Upphittat gods som tas om hand av resenär ska överlämnas, utan krav på ersättning, till personal i fordonet.

  6.33 Har resenären glömt något i ett fordon kan denne kontakta Länstrafikens Kundservice på 0771-55 30 00 eller annan kontaktväg som presenteras på www.lanstrafiken.se. Länstrafikens Kundservice hjälper resenären att få kontakt med rätt hittegodsavdelning.

  6.34 Allt hittegods sparas i 1 månad.

  Resor med andra operatörer

  6.35 Beakta eventuella andra villkor vid resor med andra operatörer än Länstrafiken.

 • 7. Särskild service till personer med funktionsnedsättning

  7.1 Förare ska hjälpa resenär med funktionsnedsättning att fälla ut ramp vid på- och
  avstigning samt med betalning av resa om behov och önskan finns.

  7.2 Rullstol, rollator och annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel, får tas med utan avgift, i mån av plats. Vi tar emot manuella och elektriska rullstolar med följande maxmått: Totallängd: 1 200 mm, Totalbredd (mätt på bredaste ställe): 700 mm, Vikt: 300 kg (stol + resenär) enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer. Rollatorer, rullstolar och barnvagnar samsas om samma utrymme utan att någon kategori har företräde före den andra.

  7.3 Under resan får resenären åka sittande i rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats och låses med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. Resenär eller ledsagare ansvarar för att hjälpmedel låses med broms och spänns fast.

  7.4 Den som har en funktionsnedsättning har företräde till de markerade sittplatser som finns reserverade för funktionsnedsatta.

  7.5 Bussar utrustade med nigningsfunktion ska alltid niga för att underlätta av- och påstigning.

  7.6 Trehjuliga elrullstolar med styre (el-scooter) bedöms som instabila fordon som av säkerhetsskäl inte kan tas med ombord på bussen.

 • 8. Information vid trafikstörningar

  8.1 Information om planerade förändringar i trafiken som inte framgår av tidtabellen lämnas på vår webb, www.lanstrafiken.se, i vår app, även med anslag i väderskydden samt där vi har elektroniska skyltar. Senast 4 dagar före den planerade förändringen meddelas detta i första hand via www.lanstrafiken.se och i Länstrafikens app. Vid utebliven eller försenad information kring en planerad förändring i trafiken som resulterat i försening om mer än 20 minuter vid resa, ersätts resenär via 9. Förseningsersättning.

  8.2 För information om störningar i tågtrafiken hänvisas till respektive tågoperatör.

 • 9. Förseningsersättning

  9.1 Om förseningar i busstrafiken eller brister i vår information gör att det finns skälig anledning att anta att resan kommer att bli mer än 20 minuter försenad ersätts resenären genom vår förseningsersättning. Rätten till förseningsersättning regleras av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Ansökan om förseningsersättning kan göras på www.lanstrafiken.se, alternativt kan blankett hämtas hos Länstrafikens Kundservice. Det är även möjligt att ta kontakt med Länstrafikens Kundservice direkt via av resenären önskat kontaktsätt för hjälp med ersättningen.

  9.2 Kontakt med Länstrafikens Kundservice angående förseningsersättning ska tas snarast möjligt eller inom 2 månader från händelsedatum.

  9.3 Detaljerad information kring förseningsersättningen finns på www.lanstrafiken.se.

  9.4 Förseningsersättningen gäller inte om din planerade bytestid mellan Länstrafiken och annan operatör (buss/tåg) är mindre än 5 minuter.

 • 10. Person- och sakskada

  10.1 Ansvaret för personskada och viss sakskada som uppstår i busstrafik finns reglerat i Trafikskadelagen.

 • 11. Reklamation

  11.1 Har du krav eller reklamationer utifrån någon del av Länstrafikens Köp- och resevillkor kan du ta kontakt med Länstrafikens Kundservice. Kontaktuppgifter finns på www.lanstrafiken.se. Vi vill ha ditt krav eller din reklamation snarast möjligt, dock senast 2 månader efter händelsen.

Köpvillkor i app och webbshop

Genom att genomföra köp i vår app eller vår webbshop godkänner du våra köpvillkor för appen eller webbshop. Läs igenom villkoren innan du genomför köpet.

Följande villkor tillämpas för köp av Länstrafiken Örebros reskassa och periodbiljetter via webbshopen på www.lanstrafiken.se. och Länstrafiken Örebros app. Länstrafiken är en del av Region Örebro län och nämns i villkoren som Länstrafiken Örebro.

Köpvillkor för webbshop
 • 1. Säkerhet kring personuppgifter

  Länstrafiken Örebro är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med beställning och betalning av Länstrafiken Örebros produkter som vi säljer i webbshopen.

  De personuppgifter som du lämnar för dig och, i förekommande fall, annan resenär, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och mejl används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av Länstrafiken Örebros produkter till dig via denna webbplats. All information om ditt köp såsom bank, kreditkortsnummer m.m. hanteras av vår betalväxel som är certifierad enligt PCI-DSS.

  Vi lämnar inte ut eller säljer personuppgifter till annan part.

  Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet. Denna lag gäller även för köp på Länstrafiken Örebros webbshop.

  Länstrafiken Örebro upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta Länstrafiken Örebro via Kundservice. Kontaktuppgifter hittar du här.

 • 2. Betalning

  För att kunna köpa Länstrafiken Örebros biljetter och ladda dem via webbshopen behöver du tillgång till en dator med internetuppkoppling. Du betalar via Kortbetalning online.

  Vid betalning länkas du vidare från kassan till en sida hos vår betalväxel där du anger dina uppgifter. Din beställning skickas då via vår betalväxel till kortutgivaren eller banken.

 • 3. Betalning med bankkort

  För att kunna betala med kort behöver du ett bank- eller kontokort med VISA eller MasterCard/Maestro. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som bankerna och kortgivarna kräver för denna licensiering.

 • 4. Återbetalning

  Eventuell återbetalning till kund sker genom återbetalning till kundens bankkort som användes vid köpet.

 • 5. Priser

  Priserna på våra biljetter anges i svenska kronor och inkluderar moms, om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i webbshopen utan föregående avisering.

 • 6. Leveranstid

  Vid laddning av Resekort via webbshopen före kl. 18.00 kan du använda den köpta biljetten morgonen efter.

 • 7. Ingen kompensation för följdkostnader

  I de fall vi av tekniska skäl inte kan uppfylla leveranstiden av biljetten till Resekortet enligt gällande köpvillkor, utgår ingen kompensation för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

 • 8. Bekräftelse

  Så snart betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även en bekräftelse till den mejladress du har uppgett vid beställningen. Kvitto inkl. momsuppgifter på köpet får du om du önskar via mejl eller som PDF dokument vid köptillfället.

 • 9. Spärrning av borttappat eller stulet Resekort

  Borttappat eller stulet Resekort spärrar du själv i webbshopen. Endast Kundservice kan spärra ett oregistrerat Resekort mot uppvisande av kvittot.

 • 10. Häva spärr av Resekort

  Det går inte att häva spärrning av ett Resekort. Ta kontakt med Kundservice för vidare hjälp.

 • 11. Borttappat-garanti

  Du som har registrerat ditt Resekort kan, efter att ha spärrat kortnumret och kontaktat Kundservice, inom tre till fem dagar få innehållet från det spärrade kortet överflyttat till nytt kort. Tänk på att aktiverade perioders giltighet rullar på och inte får ett uppehåll när kortet spärras. Det nya kortet skickas till den adress som du angav vid registrering av kortet. Under tiden du väntar på ditt nya kort betalar du dina resor på annat sätt. Det går också bra att, efter överenskommelse, hämta det nya kortet hos Kundservice. När du hämtar kortet måste du kunna legitimera dig. Skaffar du själv ett nytt Resekort att resa på under handläggningstiden kan vi föra över innehållet från det spärrade kortet dit istället för att vi ska göra ännu ett nytt kort.

  Borttappat-garantin gäller inte för oregistrerade Resekort.

 • 12. Reklamation

  Det kan trots allt hända att det blir tekniskt fel eller någon annan anledning att ditt Resekort upphör att fungera under dess giltighetstid, om det visar sig att din produkt inte fungerar under dess giltighetstid så får du givetvis byta den utan kostnad. Enklast är att du kommer in vår Kundservice så byter vi ditt kort där.

  Vid eventuell tvist följer vi (ARN) Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 • 13. Fel vid köp i webbshop

  Om du av misstag köpt fel sorts biljett i vår webbshop hjälper Kundservice till.

 • 14. Ångerrätt

  Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av Länstrafikens biljetter genom vår webbshop egentligen inte medför någon ångerrätt. Vi väljer ändå att ge ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.

  När du handlar på webbshopen har du enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar i Sverige. En förutsättning för nyttjande av ångerrätten och för byte är att du inte har använt biljetten eller det värde du laddat på Reskassa.

  Vid önskemål om att nyttja ångerrätten kontakta Kundservice - Länstrafiken Örebro enligt kontaktinformationen på denna webbplats. Återbetalning till kund vid nyttjande av ångerrätten görs inom 30 dagar efter det att begäran kommit Länstrafiken tillhanda.

 • 15. Missbruk

  Länstrafiken Örebro kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

 • 16. Avtal

  Om du genomför ett köp godkänner du samtidigt att Länstrafiken Örebro registrerar uppgifterna du lämnar i formuläret för att kunna genomföra köpet.

  Om du genomför ett köp godkänner du samtidigt att Länstrafiken Örebro registrerar uppgifterna du lämnar i de formulär som förekommer på Länstrafiken Örebros webbplats.

Köp- och användarvillkor för appen
 • 1. Parter

  Dessa villkor gäller för dig som använder appen och/eller registrerar dig och köper biljett hos Region Örebro län via Länstrafiken. Du som kund benämns i villkoren som du, dig, din, kund eller kunden. Region Örebro län benämns i villkoren som Länstrafiken. 

 • 2. Bekräftelse

  Genom att du använder och/eller registrerar betalsätt i appen godkänner du Länstrafikens Användar- och köpvillkor och samtycker till att för tjänsten nödvändiga personuppgifter om dig registreras. När du genomför köp av biljett uppstår ett bindande avtal mellan dig och Länstrafiken. Vid mottagen beställning skickas automatiskt en bekräftelse till dig i form av en biljett vilken även gäller som färdbevis på resan. Länstrafiken förbehåller sig rätten att vägra leverans av biljett om köp av biljett sker i strid med dessa Användar- och köpvillkor.

 • 3. Kundens ansvar

  Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Länstrafikens app och vid köp av biljett.

  Biljetterna är inte personliga, men kopplade till Kundens App. 

  Du uppmanas att använda lösenord till din mobiltelefon för att skydda biljetter och information lagrade i din telefon.

  Vid förlust av mobiltelefon med nummer som är registrerat i Länstrafikens app för köp av biljett, är det du som ansvarar för att meddela sådan förlust till respektive betalningstjänst för spärr av valt betalmedel. Har du valt faktura kontaktar du Klarna, har du valt kort så kontaktar du din bank. 

 • 4. Länstrafikens ansvar

  Länstrafikens åtagande enligt detta avtal är begränsat till att tillhandahålla möjlighet för dig att använda appen och dess biljettalternativ på de villkor som anges i dessa Användar- och köpvillkor.

  Länstrafiken ansvarar inte för fel eller förseningar som är en direkt eller indirekt följd av orsaker eller omständigheter som ligger utanför Länstrafikens omedelbara kontroll, mer än vad som omfattas av Länstrafikens förseningsersättning. Länstrafiken ansvarar inte för mellanhavanden mellan dig och tredje part och som sker med hjälp av eller till följd av din användning av app och biljett.

  Länstrafiken lämnar inga garantier att du alltid kan använda appen. Länstrafiken har dock för avsikt att åtgärda eventuella tekniska problem, datafel, prisfel eller andra problem i tjänsten som Länstrafiken görs medvetet om.

  Länstrafiken tillhandahåller app och biljettjänsten utan kostnad för dig. Du kan därför inte göra gällande andra anspråk eller påföljder mot Länstrafiken än de som uttryckligen anges i dessa Användar- och köpvillkor.

  Underleverantör kan anlitas av Länstrafiken. Det kan till exempel gälla administration av den tekniska plattform där registrering sker, administration av kreditprövning och kreditspärr, fakturering och kundservice. Länstrafikens fordran mot dig kan komma att överlåtas.

 • 5. Priser

  Länstrafikens priser anges inklusive moms. För aktuella priser, se Länstrafikens webbplats. 

 • 6. Registrera uppgifter för automatisk debitering

  För att kunna köpa en biljett måste registrering ske där ett val av betalsätt görs. Registreringen kan göras innan köp av biljett eller i samband med köp av biljett. Registreringen utförs direkt i appen. 

  Du kan betala med Swish, kort eller faktura via Klarna Payment. När du har ett sparat betalsätt kan du enkelt göra nästa köp. Dina sparade betalsätt gäller också hos vissa andra kollektivtrafikbolag. Dessa finns under ”Res i annat län” i appen. 

  Alt 1: Betalning mot faktura via Klarna

  Fakturan kommer att levereras till den person, vars telefonnummer anges vid registrering. Fakturan skickas månadsvis. Har inget köp utförts under den aktuella månaden så kommer ingen faktura ställas ut. För ytterligare information, se Klarnas villkor (länk finns i appen).

  Alt 2: Betalning med Visa/MasterCard

  Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid registrering med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVV-/CVC-koden. Vid köp av biljett med kort som betalningsmedel så genereras automatiskt en korttransaktion motsvarande kostnaden för din biljett. Det enda du behöver ange vid återkommande köp är CVV-/CVC-koden. Vid köp hos mer än ett kollektivtrafikbolag belastas kortet på samma sätt som vid köp hos Länstrafiken.  

  Alt 3: Betalning med Swish

  Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Swish-appen öppnas automatiskt på din mobila enhet och sedan godkänner du betalningen via ditt Mobila Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish och de bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar dina personuppgifter, i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen kan du läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.swish.nu. Du kan också kontakta din bank för mer information. 

 • 7. Kreditkontroll

  Klarna kan komma att genomföra kontroll av din betalningsförmåga när du som Kund registrerar betalsättet faktura för att kunna beställa och betala biljett. För ytterligare information, se Klarnas villkor (länk finns i Appen).

 • 8. Ångerrätt

  Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av enkelbiljett inte medför någon ångerrätt. Vid köp av periodbiljett gäller andra regler.

 • 9. Missbruk och Spärr av tjänster

  Länstrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Länstrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Länstrafikens, kunds eller andra parters intressen. 

  Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk rapporteras utan undantag till polismyndigheten.

  Tjänsten kan även spärras om du inte betalar dina fakturor i tid.

 • 10. Säkerhet

  Kortuppgifterna processas och lagras säkert i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). För säkerhet kring betalning med faktura hänvisar vi till Klarna.

 • 11. Användarlicens

  Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor. appen och tjänsten biljett får inte användas för andra ändamål.

  Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användar- och Köpvillkor.

 • 12. Personuppgifter

  För användning av Appen och tjänsten biljett i appen och därigenom tillgängliggjorda tjänster kan du komma att behöva lämna personuppgifter. Användaruppgifter kan komma genereras genom din användning av appen och tjänsten biljett, t.ex. logguppgifter, resehistorik och betalningshistorik. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla personliga tjänster. 

  När du registrerar ditt betalsätt samtycker du till att det i förekommande fall görs en kreditprövning och att underleverantörer får del av de personuppgifter du lämnat vid registreringen, samt att de får information om att du i förekommande fall spärrats från nya köp.   

  Dina personuppgifter behandlas för att administrera och fullgöra Länstrafikens uppdrag och avtal med dig och för att vidta åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Personuppgifter kan även behandlas för att Länstrafiken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och/eller riskhantering.

  Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till de kollektivtrafikbolag som tillhandahåller appen och tjänsten biljett i mobilen och däri tillgängliggjorda tjänster samt till myndigheter om skyldighet att göra det enligt lag föreligger. Personuppgifter kan också lämnas ut till en eventuell förvärvare av fordran.

  Länstrafiken och dess underleverantörer förpliktar sig att behandla uppgifterna i enlighet med GDPR, att rätta felaktiga uppgifter och att gallra uppgifter som inte behövs. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter Länstrafiken behandlar om dig. Vill du ha denna information ska du inkomma med en skriftlig, personligen undertecknad, begäran. Du har även rätt att när som helst begära att uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättas samt att skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring.

  Genom användning av appen och tjänsten biljett i appen godkänner du den behandling av personuppgifter som anges i dessa Användar- och Köpvillkor.

  För den insamling av personuppgifter som sker i samband med registrering av tjänsten biljett i appen är Länstrafiken personuppgiftsansvarig. De uppgifter som samlas in och genereras används för att möjliggöra registreringen och för att generera statistik avseende användning av tjänsten biljett. 

  Vid köp och vid användning av andra tjänster från ett kollektivtrafikbolag med användning av appen och tjänsten biljett i appen är det respektive kollektivtrafikbolag som är personuppgiftsansvarig för den behandling som kommer till stånd därigenom. Ytterligare information om kollektivtrafikbolagets behandling av dina personuppgifter kan komma att anges av respektive kollektivtrafikbolag.

  Vid betalning är Länstrafiken fortfarande personuppgiftsansvarig för den behandling som kommer till stånd därigenom, om inte annat anges särskilt av aktuell betalningsförmedlare i villkor tillämpliga mellan dig och dem. Vid en eventuell överlåtelse av fordran blir förvärvaren personuppgiftsansvarig för de uppgifter förvärvaren behandlar.

  Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta Länstrafiken. Ange ”biljett i appen” som ämne. 

 • 13. Kontakt

  Vid orderrelaterade ärenden hänvisas till Länstrafikens Kundservice. 

 • 14. Övriga villkor

  Utöver dessa villkor gäller även i tillämpliga delar Länstrafikens Allmänna Resevillkor. 

 • 15. Ändring av villkor m.m.

  Länstrafiken har rätt att ändra dessa Användar- och köpvillkor utan föregående avisering. De ändrade villkoren är bindande om du fortsätter att använda appen och tjänsten biljett  i appen efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft.

  Länstrafikens Användar- och Köpvillkor gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med Länstrafiken med omedelbar verkan, enklast genom avregistrering från appen. 

  Om du inte använt tjänsten biljett under den senaste 12-månadersperioden äger Länstrafiken rätt att avregistrera dig. 

  Appen och tjänsten biljett i appen, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna och de tekniska förutsättningarna för användande av appen och tjänsten biljett kan komma att ändras. Om du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av appen och tjänsten biljett, om så inte sker anses du ha accepterat dessa. Du kan inte göra gällande andra rättigheter i anledning av ändringar.

  Appen och tjänsten biljett i appen tillhandahålls tillsvidare. Länstrafiken förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla appen och tjänsten biljett i appen liksom viss tjänst däri.

 • 16. Tillämplig lag och Tvist

  Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

  Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa Användar- och köpvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

  Länstrafiken ger dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda appen och tjänsten köp av biljett, och att använda de tjänster som därigenom blir tillgängliga för dig i enlighet med dessa Användar- och köpvillkor. appen och tjänsten biljett får inte användas för andra ändamål.

  Programvara och annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls av Länstrafiken eller dess underleverantör är Länstrafikens eller annan parts egendom. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användar- och Köpvillkor.

Köp- och användarvillkor vid prenumeration av biljetter

Genom att prenumerera på våra biljetter via Klarna godkänner du våra köpvillkor. Läs igenom villkoren innan du startar prenumerationen.

Köp- och användarvillkor prenumeration via Klarna
 • Villkorens ändamål och tillämpning

  Dessa bestämmelser gäller för prenumeration via Klarna genom Länstrafiken Örebro och reglerar de frågor som kan uppkomma mellan Länstrafiken och dig som kund rörande prenumerationen. Med prenumeration menas ett löpande avtal mellan oss, Länstrafiken Örebro, och dig som kund avseende betalning och användning av betalningen via Klarna.

  Prenumerationen kan tecknas av personer som är folkbokförda i Sverige. Prenumerationen tecknas genom Klarna. Du blir på så sätt registrerad i Länstrafiken Örebros kundregister. För kunder under 18 år krävs målsmans ansökan.

  Köpvillkoren gäller tillsvidare. Vi, Länstrafiken Örebro, förbehåller sig rätten att i skälig omfattning ändra dessa villkor.

 • Starta ny prenumeration i god tid

  Du behöver göra din ansökan senast 15:e månaden innan din biljett börjar gälla.  Exempelvis om du vill att din biljett ska börja gälla från och med 1 mars, behöver du göra din ansökan senast den 15 februari. Ansök om en prenumeration.

 • Betalning

  Betalning sker den 27:e varje månad. Du betalar i förskott för nästa månad. Det är därför viktigt att det finns pengar på ditt konto den 27:e om du har valt bankkort som betalsätt.

  Första registreringen kostar 10 kronor som sedan dras av på din första månadskostnad.

  Du kan också ändra betalsätt. Har du exempelvis valt att betala med kort, finns möjligheten att byta betalsätt till faktura. 

  Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen gör vi flera försök under kommande helgfria dagarna, men högst en vecka. 

 • Ändring i personuppgifter och biljett

  Det är upp till dig som kund att omgående informera oss, Länstrafiken Örebro, om namnbyte eller adress.

  Du kan utan avgift ändra kortets geografiska omfattning. En sådan ändring får ske en gång under avtalets 12-månadersperiod och ska vara oss, Länstrafiken Örebro, tillhanda senast den 15:e i månaden innan denna ska träda i kraft.

  Den nyvalda produktens aktuella pris vid tidpunkten för förändringen gäller för resterande månader av 12-månadersperioden. Vi, Länstrafiken Örebro, reserverar sig för eventuella förändringar av zonindelning och administrativa avgifter.

 • Borttappat-garanti för Prenumeration

  Du som prenumerant har borttappat-garanti. Förlorar du ditt Resekort ska du kontakta oss, Länstrafiken Örebro, så snart som möjligt. Det förlorade kortet spärras och vi, Länstrafiken Örebro, skickar ut ett nytt Resekort till dig.

  Tills dess att du fått din nya biljett reser du mot uppvisande av orderbekräftelsen.

 • Förlängning av prenumeration

  Du behöver inte hålla ordning på vilket slutdatum du har på din prenumeration. Vi skickar i god tid en förfrågan till dig om förlängning. Önskar du förlänga behöver du inte återkomma till oss utan förlängningen sker automatiskt. Du får din nya prenumeration skickad till dig innan den gamla går ut så att du kan fortsätta dina resor.

 • Avsluta prenumeration

  Du kan när som helst, utan att ange särskild orsak, säga upp din prenumeration. Prenumerationen upphör det månadsskifte som infaller närmast efter det att du sagt upp din prenumeration. Du som vill avsluta din prenumeration måste meddela oss det via brev före den 15:e i månaden innan.

  Din prenumeration kommer då att spärras från och med den första i kommande månad. Då är också möjligheten att få två månader gratis förbrukad.

  För att bli prenumerant igen och få en ny prenumeration måste du göra en ny ansökan. Du kan inte göra uppehåll eller frysa sin prenumeration. Vi, Länstrafiken Örebro, har rätt att säga upp prenumerationen till närmast följande månadsskifte om du som kund bryter mot våra, Länstrafiken Örebros, köpvillkor.

 • Start och avslut under sommaren

  Önskar du en prenumeration som börjar gälla den 1 juli eller 1 augusti? Då behöver vi ha in din ansökan senast den 15 juni. Vill du ändra på din prenumeration eller säga upp den från 1 juli eller 1 augusti behöver vi ha den informationen senast 15 juni.

 • Personuppgifter vid prenumeration

  Genom tecknande av prenumeration medger du som kund att personuppgifterna som du registrerar i ansökan kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt personuppgiftslagen §12).

  Du som kund kan när som helst återkalla medgivande beträffande användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte (reklamspärr). 

  Länstrafiken Örebro behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. En prenumerant samtycker till att Länstrafiken Örebro sparar uppgifterna inklusive personnummer i Länstrafiken Örebros kundregister och använder dessa för att administrera Länstrafiken Örebros prenumeration via Klarna.