Kampanj och projekt

Vi arbetar ständigt på att vidareutveckla och anpassa vår busstrafik till det förändringarna som sker i Örebro län och efter våra resenärers behov. I det arbetet genomför vi både mindre och större förändringar. Mer kortsiktiga trafikförändringar, såsom vid ombyggnationer och vägarbete, hittar du via trafikinformationen på startsidan.

 

De senaste åren har vi genomfört en hel del större förändringar och kampanjer. Vi har sammanfattat dessa lite kort här och vill du veta mer kan du kontakta vår Kundservice. 

Projekt Merkoll - Trafikförändringar i länet

Vi jobbar ständigt på att bussen ska vara det bästa alternativet vid resor till och från jobbet. Genom att erbjuda ökad turtäthet, kortare restid och nya busslinjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt. Som en del i detta gjordes en utredning kring kollektivtrafiken i Örebro län: Merkoll.


MerKoll-utredningen pågick mellan åren 2009-2011. Projektet var EU-finansierat och deltagande parter i projektet var förutom Länstrafiken också länets kommuner och Trafikverket med flera. Efter utredningens resultat har arbetet pågått med att införa trafikeringsförslagen etappvis i länet.


I förberedelsearbetet har bland annat ingått att förbereda diverse åtgärder i infrastrukturen. Det har rört sig om exempelvis ombyggnationer av busstationer, hållplatser, vändslingor för bussarna och liknande. Arbetet kring infrastrukturen har skett och sker i dialog med respektive väghållare som ansvarar för om- och nybyggnationer.

 

I utredningens förslag ingick också förändringar och anpassningar av de olika skolornas start- och sluttider. Avsikten var och är att få en samhällseffektiv trafik där bussar för skolskjuts och linjetrafik inte körs parallellt utan samkörs.


Länstrafiken har efter utredningen också arbetat med att anpassa och justera de föreslagna tidtabellerna för att möjliggöra byten mellan olika linjer samt mellan buss och tåg. I detta arbete har också ingått att säkerställa de olika linjesträckningarnas körtider.


Vilka har varit involverade i processen?

Politiker och tjänstemän från Länstrafiken samt berörda kommuner. Också olika väghållare, där Trafikverket och kommunerna är de största, har varit delaktiga i processen. En dialog kring den nya trafiken har också skett med de trafikoperatörer som kör bussarna från trafikstart.

 

I projektets olika faser fram till genomförandet har olika organisationer, avdelningar, personer med flera deltagit. Vissa naturligt mer och andra mindre beroende på sakfrågan. Det har också berott på arbetsuppgift som exempelvis en enskild person arbetar med, men också utifrån när i tid olika delar av projektet/trafikeringsförslaget har behandlats.

 

Större samordning mellan skolskjuts och linjetrafik

Linjeomläggningarna innebär också att fler barn och ungdomar kan åka linjebuss till och från skolan. Skolskjutsar och linjetrafik samordnas, istället för att – som tidigare – ofta köra parallellt på samma resväg. Resultatet är ett effektivare utnyttjande av samhällsbetalda resor.

 

Vad händer nu?

Efter större linjeomläggningar görs alltid justeringar. Det är ett pågående arbete. Vi arbetar aktivt med att ta till oss alla synpunkter och se över om vi kan anpassa linjerna så att de blir ännu bättre.

Augusti 2015 - södra länsdelen

I augusti 2015 gjorde vi stora förändringar i linjetrafiken i södra länet och mot Örebro. Förändringar innebar att arbetspendlare till och från Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och södra delarna av Örebro fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade vi möjligheterna att pendla med buss till och från flera av de stora arbetsplatserna.

 

Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer innebar förändringarna:

 

 • högre säkerhet för barnen i och med att alla regionbussar installerades med barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar
 • enklare möjligheter att arbeta på expressbussen mellan Askersund och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som integrerades i stolsryggarna
 • att bussarna fick miljövänligare bränsle
 • enklare att komma ihåg busstider tack vare att tiderna lades med samma klockslag varje timme i den mån det gick

Resultatet – ett ökat resande i den södra länsdelen

Förändringarna som gjordes i den södra länsdelen augusti 2015 har resulterat i ett ökat resande. En jämförelse är gjord mellan mitten på augusti till sista december 2015 och samma period 2016.


Här presenteras ett axplock ur statistikunderlaget:

 

 • Totalt ökade bussresandet med 13 %.
 • Resandet med expressbuss 841 Örebro – Askersund har ökat med 25 %. Det är en ökning från 30 687 st resor till 38 399 st.
 • Resandet med linje 701 Örebro – Kumla har ökat med 15 %, vilket är en ökning från 76 963 resor till 88 653 st.
 • Resandet med linje 702 Kumla - Berglunda - Pilängen - Bista - Örebro har ökat med 59 %.
 • Linje 704 Askersund - Hallsberg - Kumla hade under mätperioden 2016 ett resande på 110 306 st, vilket är en ökning på 12 % jämfört med 2015.
Augusti 2016 - västra länsdelen

I augusti 2016 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen. Fokus var då på linjetrafiken kring Karlskoga och Degerfors med omnejd.

 

Genomförda förändringar i den västra länsdelen

Arbetspendlare i området fick fler och bättre resealternativ. Bland annat ökade möjligheterna att pendla med buss mellan Karlskoga - Degerfors, Karlskoga - Örebro och inom Karlskoga.

 

Utöver fördelar som ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer resulterade förändringarna i:

 

 • att stadsbussarna i Karlskoga fick rakare och enklare linjer
 • högre säkerhet för barnen i och med att det i de nya regionbussarna installerades barnstolar integrerade i ryggstödet på två befintliga stolar
 • att det har blivit enklare att arbeta på expressbussen mellan Karlskoga och Örebro tack vare wifi och utfällbara bord som är integrerade i stolsryggarna
 • miljövänligare bränslen
 • att det blivit enklare att komma ihåg busstider tack vare regelbundna turer på de större linjerna

 

Resultatet – ett ökat resande i den västra länsdelen
Förändringarna som genomfördes i augusti 2016 i de västra länsdelarna har resulterat i ett ökat resande. En jämförelse är gjord mellan mitten på augusti till sista december 2015 och samma period 2016.


Här presenteras ett axplock ur statistikunderlaget:

 

 • Totalt ökade bussresandet med 11 %.
 • Ökning för regionbuss med 24 %.
 • Resandet med linje 500 Örebro – Karlskoga har ökat med 16 %, vilket är en ökning från 146 327 resor till 169 105.
 • Resandet med linje 502 Degerfors – Karlskoga har ökat med 23 %. Det har ökat från 112 855 resor till 138 344 st.
 • Linje 3 Stråningstorp - Löten har ökat från 3 787 st resor till 22 936, vilket motsvarar en ökning på 506 %.
 • Linje 342 Karlskoga – Grythyttan – Hällefors har ökat med 51 % vilket är från 4 088 st till 6158 st.
Augusti 2017 - Lekeberg med omnejd

Den 14 augusti 2017 gjordes omfattande förändringar i linjetrafiken i den västra länsdelen tillhörande Lekebergs kommun. Fokus var på linjetrafiken kring Fjugesta med omnejd.

 

När förändringarna genomfördes var inte all infrastruktur på plats. Det rörde sig om exempelvis nya hållplatser på det statliga vägnätet. Trafikverket jobbar med frågorna och de saknade hållplatserna plus andra ändringar i infrastrukturen började från hösten 2017 och framåt.

 

 

En förändring var fler resealternativ

Vi ökade bland annat möjligheterna att pendla med buss mellan Fjugesta - Örebro linje 513. I högtrafik kör nu linjen med 15 minuters trafik och 30 minuters trafik dagtid.

 

Vi införde också fyra nya linjer:

 

 • 514 Hidinge - Örebro
 • 525 Nalavi - Fjugesta
 • 526 Svartå - Fjugesta
 • 527 Hasselfors - Fjugesta

Linje 743 förlängdes och går nu mellan Fjugesta - Götabro - Åbytorp - Kumla. Linjen gör det möjligt för skol- och arbetspendling till Fjugesta och Kumla. Den gör det också möjligt att byta för pendling mot Hallsberg och Örebro.

Länstrafikens nya webb

Välkommen till vår nya webb! Den nya webbplatsen har ett nytt utseende, ny information och framförallt nya funktioner. Klicka på en av funktionerna nedan så hittar du mer information om hur den fungerar.

Reseplanerare

Reseplaneraren är placerad direkt på startsidan och också under Reseinfo. Genom att ha reseplaneraren på startsidan vill vi göra det enklare för dig att söka fram din resa med Länstrafiken. Reseplaneraren är menad att vara så självförklarande och okomplicerad som möjligt. 

 

Boka Gruppresa - Ändring för reseplaneraren

En ändring i reseplaneraren är att det inte går att boka Gruppresor för skolverksamheter via reseplaneraren. Det görs istället via en separat reseplanerare "Boka Gruppresa". Mer information finns här.

 

Möjligheter och val i reseplaneraren

Du har tre möjliga sätt att söka din resa på:

 • Sök resa
 • Hållplatstider
 • Tidtabeller

Sök resa

Sök resa ger dig möjlighet att söka till/från hållplatser. Du kan börja skriva i hållplatsfälten och få upp förslag på hållplatser att söka från/till. Du kan också använda knappen med pilar för att byta riktning på sökningen. Du väljer också vilken tid du önskar resa, innan du genomför sökningen.

 

Det finns möjlighet att välja fler sökalternativ för att justera sökningen så att den bättre passar dina önskemål. Du kan justera sökningen utifrån följande alternativ:

 

 • Bytestid – Hur lång tid du behöver för byte. Normal innebär i regeln 0 sekunder. Vid större hållplatser som Resecentrum Örebro finns det utökade normaltid. De hållplatser där bytestiden är 0 minuter garanterar vi inte att byten är möjliga.
 • Prioritet – Det som du vill prioritera sökningen utifrån. Snabb restid eller färre byten.
 • Trafikslag – Används om du bara vill se regionbuss eller stadsbuss. Standard om du inte väljer något är att båda visas.
 • Maximalt gångavstånd – Är det gångavstånd som du vill ha till/från hållplatser och också vid byteshållplatser. I nuläget är avståndet beräknat fågelvägen, vilket innebär att det kan vara lite missvisande. Var ute i god tid. 

 

Tidigare sökningar sparas på den enheten som sökningen är gjort. Många besökare gör ofta samma eller liknande resor. Genom att spara tidigare sökningar vill vi göra det enklare för dig att söka samma resa igen. Du kan klicka på den tidigare sökningen för att den ska flytta med upp till reseplanerarens sökfält. Det går också att ta bort enskilda tidigare sökningar genom att klicka på krysset bredvid den sökningen. 

 

När du genomfört en sökning i reseplaneraren på startsidan flyttas du efter sökning till Reseinfo-sidan. Detta för att det där finns mer information knuten till att resa med oss. Information som kan vara till nytta för dig när du ska resa med oss. 

 

Karta via reseplaneraren

Du kan välja att klicka på Karta för att se var hållplatserna finns på en karta. Detta kan göras på två sätt. Om du inte skriver i ett hållplatsnamn och klickar på Karta hamnar du på kartan utan förmarkerad hållplats. Skriver du istället in ett hållplatsnamn och sedan klicka på Karta, blir denna hållplats markerad med antingen Från/till på kartan.

 

Siffran inuti ett färgfält visar antalet hållplatser i närheten 

Den symbol som visas på bilden ovan indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga.

 

Du kan klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val plus information om hållplatsen:

 

 Vid klick på en hållplats får du upp mer alternativ och information

 

I den ruta du får upp vid klick på hållplats så står hållplatsens namn överst. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje samt riktning som avgången avser.

Du kan också göra följande utifrån den rutan:

 • Hållplatssida – tar dig till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – Visar linjesträckningen för den linje som trafikerar hållplatsen
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

 Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter:

 

 Du kan välja att gå till en hållplatssida genom att klicka på Hållplatssida

 

Genom att klicka på ”Sök resa” i den rutan du får upp tas vald hållplats med tillbaka till reseplaneraren. 

 

Kartan kan stängas genom att klicka på Stäng karta. Du tas då tillbaka vid reseplaneraren och pågående sökning.

 

Sökresultat

Efter genomförd sökning visas möjliga avgångstider. Det framgår av rubriken ovanför avgångstiderna vilken dag som avgångstiden avser samt datum. Det som först presenteras är avgångstider, restid och linjen som kör avgångstiden. Genom att klicka på tidigare resor eller senare resor, visas just tidigare eller senare avgångstider.

 

Önskar du få mer information om en specifik avgångstid kan du klicka på plus-tecknet längst till höger. 

 

Här har du möjlighet att se anmärkningar för aktuell avgångstid. Du har också möjlighet att se linjesträckningen för just den här avgången på karta.

 

Trafikinformation presenteras så fort det finns en trafikstörning kopplad till någon hållplats på den linjen. 

 

Om du önskar än mer information om linjesträckningen kan du klicka på plus-ikonen vid start- eller sluthållplatsen. Då visas hela den aktuella avgångstidens linjesträckning med hållplatser. Är det en avgångstid som inkluderar byten kan detta göras för de olika delarna av linjesträckningen.

 

Hållplatstider

Du har möjlighet att söka fram enskilda hållplatsers avgångstider genom valet ”Hållplatstider” i reseplaneraren. Genom att skriva in en hållplats och söka fram den visas den närmaste avgångarna från den sökta hållplatsen. Sökningen genomförs för de närmaste 24 timmarna. Exempel: Om en sökning görs på fredag eftermiddag och linjen inte har några avgångstider på helgen, visas inga avgångstider. Cirkatider markeras med kursiv stil.

 

Genom att klicka på linjenummer kan du gå till den linjesidan för mer information.

 

En bild över hur reseplaneraren ser ut på startsidan

 

Tidtabeller

Det finns en tredje möjlighet för dig att hitta avgångstider via reseplaneraren. Det är genom Tidtabeller. Alla linjer är listade i nummerordning från start och sedan kan du söka fram linjer genom att skriva linjenummer. Det går också att välja en sortering per kommun. Då visas alla linjer som trafikerar i kommunen.

 

En bild över hur funktionen tidtabeller ser ut i reseplaneraren på startsidan.

Boka Gruppresa

En Gruppresa kan bokas av vissa skolverksamheter. Boka Gruppresa finns placerad på sidan Skola och är en egen reseplanerare för bokning av Gruppresor. Gruppresors reseplanerare har nästan alla funktioner som finns i den vanliga reseplaneraren. Mer information om funktionerna i reseplaneraren finns här.

 

Vem som helst kan använda Boka Gruppresa för sökningar då det inte krävs någon inloggning för att genomföra sökningar. Däremot visas endast avgångstider inom ramen för Gruppresors tidsintervall. 

 

Det som skiljer reseplaneraren för Gruppresor från den andra reseplaneraren är följande:

 

 • Det går bara att söka resor inom för Gruppresor godkänt tidsintervall. Felmeddelande visas om resan är utanför tidsintervallet och felmeddelandet specificerar vad som är fel.
 • Inga priser visas. Detta då priserna skiljer sig åt från ordinarie resor. Ta kontakt med Kundservice för mer information om priserna för att resa med Gruppresor.
 • Boka Gruppresa. Efter en sökt resa kan du klicka på pluset för mer information om den avgångstiden. Där kan du sedan välja att boka just den avgången.

Bokningar sker precis likadant som på den förra webbplatsen. Logga in med inloggningsuppgifter och fyll i uppgifterna. Har du frågor kring Gruppresor så har vi sammanställt information kring det här.

Linjesida

En av de större nyheterna på vår webb är att varje linje har en egen linjesida. Syftet med linjesidan är att ge en tydlig bild av den linjen. Det finns följande information på en linjesida:

 

 • Trafikinformation
 • Karta
 • Tidtabeller
 • Hållplatser (A-Ö)

 Tips! Är du inne på en linjesida kan du enkelt ta dig till en annan genom att byta ut linjenumret i adressfältet för sidan.

 

Trafikinformation om aktuell linje

När en linjes är påverkad av en trafikstörning så visas detta högst upp på linjesidan. Texten om en trafikstörning länkar ner till den del på sidan där informationen visas. På sidor utan trafikstörning syns inte denna text.

 

 Beskriver hur trafikstörning på en linje illustreras på en linjesida

 

Karta

Överst på linjesidan finns en karta. Kartan är placerad överst för att du enkelt ska få en överblick över hur linjen kör. 

 

Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar alltid ordinarie linjesträckning. Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på linjesidan. 

 

Linjen är markerad med blått på kartan och hållplatser visas med en ikon för hållplats. Ikonen för en hållplats är en ruta med ett H i.

 

På bilden visas den symbol som syns när det finns hållplatser i närheten på kartan

Denna symbol, se bild ovan, indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga. 

 

Du kan klicka på en linje för att få upp mer information. Om det finns en trafikstörning på linjen presenteras den direkt. Därefter kan du välja att gå till den linjesidan genom att klicka på "Linjesida".  

 

Bilden visar hur det ser ut när det visas information om trafikstörningar på kartan

 

Du kan också klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val samt information om hållplatsen,

 

Bilden visar hur det ser ut vid klick på en hållplatsikon.

 

Överst står hållplatsens namn. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje som avgången avser. Du kan klicka på en av linjeikonerna för att gå till den linjesidan.

 

Därefter kan du göra följande:

 

 • Hållplatssida – tar besökaren till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – Visar de linjer som trafikerar hållplatsen på kartan.
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter. 

 

Bilden visar hur det ser ut när man har valt att resa Från en hållplats på kartan

 

Genom att klicka på Sök resa tas vald hållplats med till reseplaneraren. 

 

 

Trafikinformation

Trafikinformationen som visas är samma som presenteras på startsidan. Informationen som presenteras är kopplad till den linje som du är inne på. Genom att klicka på en av rubrikerna får du mer information om trafikstörningen.

 

Tidtabeller

Här samlas de aktuella tidtabellerna för linjen. Du har möjlighet att öppna dessa som pdf.

 

Hållplatser (A-Ö)

Hållplatserna presenteras A-Ö. Hållplatserna är kopplade till respektive hållplatssida så du kan klicka på ett hållplatsnamn och komma till den sidan. 

Hållplatssida

En nyhet på vår nya webbplats är att varje hållplats har en egen hållplatssida. På hållplatssidan presenteras information kring just den hållplatsen. Följande information finns:

 

 • Karta
 • Gatuvy
 • Trafikinformation för hållplatsen
 • Linjer som trafikerar hållplatsen
 • Nästkommande avgångstider
 • Tillgänglighet

 

Kartan

Överst på hållplatssidan finns en karta. Den är placerad överst för att du enkelt ska få en överblick över var hållplatsen finns. Kartan uppdateras inte utifrån pågående trafikförändringar utan visar ordinarie linjesträckning och hållplats.

 

Kartfunktionen är under uppbyggnad och därför finns det också en möjlighet att lämna synpunkter direkt på hållplatssidan.

 

 Bilden visar den symbol som syns på kartan när det är flera hållplatser i närheten som syns vid inzoomning.

Denna symbol, se bild ovan, indikerar att det finns ett visst antal hållplatser i närheten av symbolen. Genom att klicka på symbolen zoomas kartan in och hållplatserna blir synliga.

 

Du kan också klicka på en ikon för en hållplats. Då får du upp en ruta med flera val och information om hållplatsen:

 

Bilden visar de alternativ som presenteras om man klickar på en hållplatsikon.

 

Överst står hållplatsens namn. Därunder står nästkommande avgångstider från hållplatsen och vilken linje som avgången avser. Du kan klicka på en av linjeikonerna för att gå till den linjesidan.

 

Därefter kan du göra följande:

 

 • Hållplatssida – tar besökaren till just den hållplatsens hållplatssida för mer information om hållplatsen i sig
 • Visa linjer – Visar de linjer som trafikerar hållplatsen på kartan.
 • Res från – markerar hållplatsen för från-resa
 • Res till – markerar hållplatsen för till-resa

Väljer du att klicka på Från/Till så markeras hållplatsen och du får upp ytterligare valmöjligheter. Du kan välja att gå till hållplatssidan eller söka resa, se bild nedan.  

 

Bilden visar hur det ser ut när man har valt att resa Från en hållplats på kartan

 

Genom att klicka på Sök resa tas vald hållplats eller resa med till reseplaneraren.

 

Gatuvy

En ytterligare funktion på kartan är Gatuvy.  Dit kommer du genom att klicka på ikonen för Gatuvy högst upp på kartan. Via gatuvy får du se tre bilder på hållplatsen. Bilderna är tagna från Google och uppdateras därifrån. Bilderna är till för att du ska få en bild över hur hållplatsen ser ut och hur tillgänglig den är. 

 

Trafikinformation

Trafikinformationen är samma som presenteras på startsidan. Informationen som presenteras är kopplad till den hållplats som du är inne på. Genom att klicka på en av rubrikerna får du mer information om trafikstörningen. 

 

Nästa avgångstid

Under rubriken nästkommande avgångstider visas de närmsta avgångarna från hållplatsen. De är utmärkta med linje, riktning, hållplatsläge och två nästkommande avgångstider. Kursiva tider innebär cirkatider, vilket innebär att bussen kan avgå ca 5 min innan tiden och 5 min efter. Du kan klicka på linjeikonen för att komma till den linjesidan. 

Kundforum

Vårt Kundforum finns via sidan för Kundservice och du kommer dit via den här länken.  Kundforumet ger dig möjlighet att hitta svar på dina frågor och om svar inte finns, själv skriva en fråga. Frågorna är uppdelade i olika kategorier utifrån ämne.

 

Du kan välja att göra följande i forumet:

 

 • Följa ett inlägg
 • Anmäla ett inlägg, vilket är enda sättet att radera ett inlägg från forumet. Vi raderar inlägget åt dig om du har ångrat din fråga.
 • Kommentera ett inlägg
 • Skriva ett nytt inlägg

Du kan välja att skicka in din fråga privat direkt till Kundservice. Frågan skickas då direkt till vår Kundservice som hjälper dig och frågan kommer inte att publiceras i forumet.

 

Trafikinformation

Vi har justerat om lite i hur och var vi presenterar information om planerade trafikstörningar. Det finns några olika sätt på vilka du kan se trafikinformation här på webbplatsen: Direkt på startsidan, via linjesidor, hållplatssidor och vid sökning i reseplaneraren.

 

Direkt på startsidan

Trafikinformationen på startsidan visar de linjer som berörs och rubriken för händelsen. Datumet under är händelsedatum då trafikinformationen är aktuell. Mer information kring händelsen kan du få genom att klicka rubriken. Det går också bra att klicka på linjerna för att komma till just den linjens linjesida.

 

Bilden visar hur trafikinformationen presenteras på startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På varje linjesida och hållplatssida

Varje linje har en linjesida och varje hållplats en hållplatssida. Där presenteras samma trafikinformation som på startsidan. Skillnaden är att det bara är trafikinformation som berör just den linjen eller hållplatsen som visas.

    

Vid sökning i reseplaneraren

När du söker en resa i reseplaneraren kan du klicka på pluset vid en hållplats. Finns det en trafikinformation kopplat till linjen så visas den då. Du ser att det är en trafikstörning genom det röda strecket under texten. Genom att klicka på informationen kommer du till sidan med trafikinformation.

 

Bilden visar hur trafikinformation presenteras i reseplaneraren

Biljettguide

Vi har tagit fram en Biljettguide för att underlätta för dig att välja rätt biljett utifrån dina resemönster. Biljettguiden hittar du här.


Biljettguiden är en rad med frågor som i slutänden leder fram till den biljett som passar dig utifrån dina svar. 

 

Bilden visar hur biljettguiden ser ut på sidan Biljett och köp